Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2 Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2 działając w imieniu Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, ul. Abramowicka 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm).Przedmiotem zamówienia są usługi księgowe dla Zamawiającego określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 79210000-9 – Usługi księgowe i audytorskie 79211000-6 – Usługi księgowe 79211100-7 – Usługi księgowania 79211110-0 – Usługi zarządzania listami płac Szczegółowe zadania wykonawcy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

W postępowaniu przetargowym mogą brać udział wykonawcy:

* spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych
* spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert: cena (100 %).

Czytaj wiecej >>