Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Czytaj wiecej >>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

Data 08.02.2019 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zasady konkurencyjności, o której mowa w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności z 19 lipca 2017 r. w zw. z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na wybór wykonawcy do przeprowadzenia robót budowlanych w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Czytaj wiecej >>

Pytania i odpowiedzi do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o numerze ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

Lublin, 01.02.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o numerze ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

 

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – Misericordia, w ramach projektu pn. Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690).

Czytaj wiecej >>