CENOWE ROZEZNANIE RYNKU

 

W związku z otrzymaniem dofinansowania na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 385 Lublin, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” zwraca się z prośbą o wycenę roboty budowlanej obejmującej remont elewacji budynku – Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie ul. Głuska 138

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z rozdz. rozdz. 6.5.2  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (Warszawa, 19 lipca 2017 r.) na wybór Wykonawcy do wykonania dostawy polegającej na:

Czytaj więcej