ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z rozdz. rozdz. 6.5.2  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (Warszawa, 19 lipca 2017 r.) na wybór Wykonawcy do wykonania dostawy polegającej na:

Czytaj więcej