Plakat2019

Zaproszenie na „Jakubowe Jasełka” 7 styczeń 2020 Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła Większego w Lublinie

W dniu 03 stycznia 2020 Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia z siedziba w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 zaplanowało rozpoczęcie cyklu wydarzeń kulturalnych, podczas których zaprezentowane zostaną prace plastyczne wykonane przez osoby z niepełnosprawnością – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.  Prace będzie można oglądać w odrestaurowanym Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła Większego przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie.

Czytaj więcej

Wymiana stolarki okiennej nr 2 – Misericordia

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2019

Numer ogłoszenia

Aktualne Oferty należy składać do dnia 27.12.2019 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiającego – adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA, ul. Głuska 145, 20-442 Lublin lub na adres email: [email protected] [email protected] Irena Drozd 665150403 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Wołkowianach z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane, obejmujące wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie robót towarzyszących. Roboty budowlane Roboty budowlane Województwo: lubelskie Powiat: chełmski Miejscowość: Wołkowiany gmina Żmudź

Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest remont pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Wołkowianach z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane, obejmujące wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie robót towarzyszących. Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej: · demontaż istniejącej stolarki okiennej i parapetów, · przygotowanie ościeży do montażu nowej stolarki okiennej, · montaż nowej stolarki okiennej, · wykonanie obróbek tynkarskich i malarskich oścież, · montaż parapetów, · oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu, · wywiezienie materiału z rozbiórki. Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlanych, robót demontażowych i montażowych oraz robót towarzyszących związanych z wymianą stolarki okiennej oraz parapetów. Planowane do wymiany okna nie mogą spowodować zmian konstrukcyjnych budynku oraz posiadać zewnętrzne walory estetyczne, funkcję użytkową oraz winny być wizualnie tożsame z istniejącą stolarką okienną. 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45000000-7 – roboty budowlane, 45421132-8– instalowanie okien, 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Zakończenie całości zadania: 30 dni od dnia podpisania umowy. Przewiduje się możliwość wydłużenia tego terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Brak pytań i wyjaśnień Nie ustala się szczególnego warunku w tym zakresie – wykaz minimum jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł bruttow zakresie wymiany stolarki okiennej wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający”. Wykaz stanowi załącznik nr 5. Nie ustala się szczególnego warunku w tym zakresie Nie ustala się szczególnego warunku w tym zakresie – oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3; – oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3. – pisemna oferta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem załącznik nr 3; – oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych z Zamawiającym – o treści zgodnej z załącznikiem nr 4; – zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2, Jak we wzorze umowy i treci zapytania ofertowego. – pisemna oferta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem załącznik nr 3; – oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych z Zamawiającym – o treści zgodnej z załącznikiem nr 4; – zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2, – oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3; – oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3, – wykaz minimum jednegozamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł bruttow zakresie wymiany stolarki okiennej wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający”. Wykaz stanowi załącznik nr 5. Nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny: Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: a) cena brutto – 80% b) gwarancja – 20 %.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Czytaj więcej