Ogłoszenie na roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Wołkowianach z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane, obejmujące wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie robót towarzyszących.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-02-2020

Numer ogłoszenia

Aktualne Oferty należy składać do dnia 13.02.2020 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiającego – adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA, ul. Głuska 145, 20-442 Lublin lub na adres email: [email protected] [email protected] Irena Drozd 665 150 403 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Wołkowianach z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane, obejmujące wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie robót towarzyszących. Roboty budowlane Roboty budowlane Województwo: lubelskie Powiat: chełmski Miejscowość: Żmudź

Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest zmiana przeznaczenia pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Wołkowianach, na mieszkania wspomagane. Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie robót towarzyszących, to część zmian adaptacyjnych. Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej: · demontaż istniejącej stolarki okiennej i regeneracja parapetu wewnętrznego, · przygotowanie ościeży do montażu nowej stolarki okiennej, · montaż nowej stolarki okiennej, · wykonanie obróbek tynkarskich i malarskich oścież, · montaż parapetu zewnętrznego, · oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu, · wywiezienie materiału z rozbiórki. Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlanych, robót demontażowych i montażowych oraz robót towarzyszących związanych z wymianą stolarki okiennej oraz parapetów. Planowane do wymiany okna nie mogą spowodować zmian konstrukcyjnych budynku oraz posiadać zewnętrzne walory estetyczne, funkcję użytkową oraz winny być wizualnie tożsame z istniejącą stolarką okienną. 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45000000-7 – roboty budowlane 45421132-8 – instalowanie okien, 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Zakończenie całości zadania: 30 dni od dnia podpisania umowy. Przewiduje się możliwość wydłużenia tego terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Brak pytań i wyjaśnień Nie ustala się szczególnego warunku. Wykaz minimum jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto w zakresie wymiany stolarki okiennej wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający”. Wykaz stanowi załącznik nr 5. Nie ustala się szczególnego warunku. Nie ustala się szczególnego warunku. Nie ustala się szczególnego warunku. Warunki zmiany przedstawiono we wzorze umowy. Wykonawcy przystępujący do zapytania ofertowego obowiązani są przedstawić: – pisemną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; – oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3; – oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3; – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem załącznik nr 3; – oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych z Zamawiającym – o treści zgodnej z załącznikiem nr 4; – zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2; – wykaz minimum jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto w zakresie wymiany stolarki okiennej wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający”. Wykaz stanowi załącznik nr 5. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: a) cena brutto – 80% b) gwarancja – 20 %.

Sposób oceny:
a) Cena

Czytaj więcej

????????????????????????????????????

Uroczyste poświęcenie mieszkań wspomaganych

W dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 13.00. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik dokonał uroczystego poświęcenia mieszkań wspomaganych utworzonych dla osób z niepełnosprawnością, po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. W uroczystości uczestniczył m.in. Prezes Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Pan Krzysztof Michałkiewicz. Mieszkania wspomagane powstały w ramach projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej