Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje pracownika do pracy na pełen etat 1/1 na stanowisku Opiekun mieszkań wspomaganych

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2
poszukuje pracownika do pracy na pełen etat 1/1 na stanowisku

 

Opiekun mieszkań wspomaganych

do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

 

Wymagania:

– osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: pedagog, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej oraz posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie (do doświadczenia poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę zalicza się wykonywanie usług w oparciu o umowy cywilnoprawne, odbyte staże, praktyki oraz wolontariat)

lub

– osoba posiadająca inne wykształcenie (minimum średnie) i co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy z osobami chorującymi psychicznie

a ponadto:

– posiada wiedzę z zakresu funkcjonującego w Polsce systemu oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

– posiada wiedzę z zakresu mieszkalnictwa chronionego;

– odznacza się samodzielnością, odpowiedzialnością, umiejętnością pracy w grupie, kreatywnością oraz życzliwością;

 

Zakres obowiązków: 

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Opiekuna mieszkań wspomaganych jest koordynowanie i prowadzenie mieszkania wspomaganego.
Zadanie to realizowane będzie między innymi poprzez:

  1. a) koordynację działań o charakterze administracyjnym, w tym czuwanie nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców;
  2. b) bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia mieszkańców i reagowanie w sytuacji kryzysowej czy zaprzestania zażywania leków;
  3. c) wspieranie mieszkańców w  rozwiązywaniu  ich  problemów osobistych i załatwianiu spraw urzędowych;
  4. d) koordynację usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym;
  5. e) wspieranie mieszkańca w realizacji indywidualnego planu rozwoju oraz dokonywanie wraz z personelem corocznej oceny poziomu funkcjonowania mieszkańca;
  6. f) współpracę z rodzinami mieszkańców;
  7. g) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami – rola mediatora;
  8. h) prowadzenie treningów;
  9. i) kontakt z lekarzem prowadzącym mieszkańca;
  10. j) w przypadku pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca i jego ewentualnego pobytu w szpitalu opiekun pozostaje w kontakcie z nim oraz z jego najbliższą rodziną;

A także :

– organizację i prowadzenie zebrań społeczności (1 raz w tygodniu, przez ok. 2 godziny)

– pozostawanie w indywidualnym kontakcie z mieszkańcami mieszkania wspomaganego

– diagnozę sytuacji, potrzeb i możliwości osób chorujących psychicznie

– prowadzenie dokumentacji pracy z osobą chorującą

– opracowywanie sprawozdań, raportów i dokumentacji dotyczących realizacji zadań

 

Miejsce pracy:
Mieszkania wspomagane zlokalizowane są przy ul. Zdrowej 14 w Lublinie.
Pod w/w adresem zamieszkuje 10 osób.

 

Oferujemy:

– współpracę w oparciu o umowę o pracę przez okres trwania projektu tj. od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

– atrakcyjne warunki wynagrodzenia

– możliwość rozwoju zawodowego

Sposób dostarczenia dokumentów aplikacyjnych

Osoby zainteresowane swoje CV mogą złożyć w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro, sekretariat) lub przesłać mailowo na adres [email protected] do dnia 23.02.2022.

 

Informacji dodatkowych udziela Arkadiusz Sadowski nr tel. 81 751 95 01.

Najbliższe spotkanie informacyjne zaplanowane jest z kandydatami w dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 9.30. w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Głuskiej 145  w Lublinie.

Z projektem wniosku pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” można się zapoznać w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro, Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Partnerzy