CENOWE ROZEZNANIE RYNKU

 

W związku z otrzymaniem dofinansowania na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 385 Lublin, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” zwraca się z prośbą o wycenę roboty budowlanej obejmującej remont elewacji budynku – Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie ul. Głuska 138

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca remont elewacji budynku – Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie ul. Głuska 138

 

Usługa obejmuje:

 1. Remont elewacji;
 2. Wymiana szafki na gazomierz;
 3. Wymiana drewnianych okien na okna pvc;
 4. Remont opaski odwadniającej przy pracowni introligatorskiej oraz przy elewacjach po prawej i lewej stronie.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym;

Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli minimum 2 lat gwarancji, liczonej od dnia ostatecznego odbioru robót.

 

Planowany termin realizacji zamówienia:

 

20 sierpnia 2019 r. – 31 października 2019 r.

 

 

Sposób obliczenia ceny ofertowej:

 1. Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania z wszystkimi obowiązującymi w Polsce podatkami i opłatami.
 2. Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym według druku stanowiącego załącznik nr 2 do cenowego rozeznania.
 3. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:
 4. Wykonawca winien podać cenę netto;
 5. Wykonawca winien podać cenę brutto, obliczoną poprzez powiększenie ceny netto o należny podatek VAT.
 6. Wszelkich obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza.

 

Sposób składania ofert cenowych:

 

W niniejszym postępowaniu oferty (w skład oferty wchodzi: załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3) można składać:

 1. a) drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 2. b) osobiście w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lublinie, ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną muszą stanowić skan dokumentów podpisanych własnoręcznie.

Data składania ofert: do 1 sierpnia 2019 r. (włącznie) do godz.15.00

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:

Jadwiga Leśniewska – tel.: 797 274 322, e-mail: [email protected]

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Zał. 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 Formularz cenowy

Zał. 3 Klauzula

Partnerzy