Rozeznanie rynku

Lublin, dn.11.12.2019r

ROZEZNANIE RYNKU

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” (Lublin,ul. Abramowicka 2, NIP 712 01 57 475) zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu pn.”Podstawy obsługi komputera” dla   mieszkańców mieszkań wspomaganych uczestników projektu pt.” Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,zgodnie z załącznikiem nr 1

 

Proszę o przedstawienie ceny usługi na formularzu ROZEZNANIA RYNKU (załącznik nr 2),który jest dołączony do niniejszego zawiadomienia i przesłanie go skanem na adres :[email protected] lub osobiście do biura Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” (Lublin,ul. Głuska 145,I piętro,sekretariat do dnia 18.12.2019r.)

 

 

Wszelkich informacji z zakresu przedmiotu zamówienia udziela Irena Drozd tel.665 15 04 03

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.Podrozdział 6.5.1.Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu pn.”Podstawy obsługi komputera”.

Proponowana tematyka:

1.Podstawowe informacje o komputerze –obsługa komputera

2.Pojęcia komputerowe (uruchamianie systemu Windows, logowanie, pasek zadań, zakończenie pracy Windows itp.)

3.Operowanie plikami ,folderami (tworzenie, otwieranie, kopiowanie, usuwanie, zmiany nazw).

4.Obsługa edytora tekstu:

  • Tworzenie nowych dokumentów
  • Formatowanie czcionki, akapitu
  • Zapisywanie, kopiowanie
  • Wstawianie grafiki, tabel do dokumentów z tekstem itp.

 

2.Planowany termin realizacji do 31.01.2020r.z możliwością przedłużenia terminu realizacji kursu w uzgodnieniu z Zamawiającym

3.Kurs realizowany w siedzibie Wykonawcy lub w budynku Zamawiającego ul. Zdrowa 14 w Lublinie pod warunkiem dostarczenia komputerów przez Wykonawcę.

4.Ilość uczestników – 5 osób

5.Czas trwania kursu – 12 godzin ( 2 razy po 6 godzin)

6.Wycena winna zawierać pełne koszty przeprowadzonego kursu uwzględniające niezbędne materiały.

 

 

Załącznik nr 2

Wycena usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu pn.”Podstawy obsługi komputera”  dla osób chorych psychicznie – mieszkańców mieszkań wspomaganych, uczestników projektu pt.                      ” Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1.Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

2.Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Osoba do kontaktu:…………………………………………………………………………………………………..

tel…………………………………..e-mail………………………………………………………………………………..

4.Oferuję wykonanie usługi polegającej przeprowadzeniu kursu pn.”Podstawy obsługi komputera” dla osób chorujących psychicznie mieszkańców mieszkań wspomaganych uczestników projektu pn.          ” Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5.Kurs będzie przeprowadzony w siedzibie…………………………………..

  1. Termin kursu………………………………………………………………….

7.Zakres obowiązków:

Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:

  1. a) zapewnienie oddzielnego stanowiska komputerowego dla każdego uczestnika kursu;

b)zapewnienie sali szkoleniowej w przypadku organizacji kursu w siedzibie Wykonawcy. W przypadku organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający przygotuje salę do przeprowadzenia kursu                                                                                                                             c) wyposażenie wszystkich uczestników kursów w materiały biurowe, piśmiennicze, w tym co najmniej długopis,  zeszyt lub  notatnik                                                                                                                                   d) zapewnienie osoby, która będzie prowadziła kurs komputerowy posiadającej odpowiednie  doświadczenie zawodowe;                                                                                                                                                                 e) zrealizowanie przedmiotu zamówienia na poziomie, umożliwiającym zdobycie  praktycznych umiejętności uczestnikom szkolenia;                                                                                                                                              f) współpraca z Zamawiającym w trakcie  realizacji kursu,                                                                                     h) Wykonawca będzie dokumentował realizację kursu poprzez:  imienną listę obecności.  Oryginały dokumentów przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.

8.Cena usługi:

Oferuję cenę za przeprowadzenie kursu pn.”Podstawy obsługi komputera” w kwocie …………………………………………………………………………zł brutto

W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia (wszystkie obciążenia publicznoprawne, w tym zaliczki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek).Z osobą  fizyczną zostanie zawarta umowa zlecenie.

9.Oświadczam,że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

Dnia…………………….                                                                ………………………….

Czytelny podpis Wykonawcy

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodna przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne.

 

 

……………………..

Czytelny podpis Wykonawcy

Partnerzy