Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista ds. rehabilitacji społecznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. rehabilitacji społecznej  w Warsztacie Terapii  Zajęciowej

 

Wymiar etatu: 3/4

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres:  

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

  1. Abramowicka 2

20-442 Lublin

 

Miejsce wykonywania pracy:

Warsztat Terapii Zajęciowej

  1. Głuska 138

20-380 Lublin

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia lub pedagogika specjalna;

 

Wymagania pożądane:

– udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

– umiejętność organizacji pracy i kreatywność

– komunikatywność, punktualność, sumienność, otwartość na nowe wyzwania, odpowiedzialność, otwartość na relacje z ludźmi, umiejętność radzenia sobie ze stresem

– umiejętność pracy w zespole

– umiejętność prowadzenia zajęć w grupie oraz nadzór nad nią

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to m.in.:

 

–  organizowanie imprez wewnątrz i na zewnątrz warsztatu,

– prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu rehabilitacji społecznej,

– prowadzenie dokumentacji z procesu rehabilitacji,

– współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników warsztatu,

– prowadzenie dokumentacji uczestników warsztatu terapii zajęciowej,

– pomoc w prowadzeniu biura warsztatu terapii zajęciowej.

 

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej (część czasu pracy przy monitorze ekranowym),

– obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

– prowadzenie zajęć grupowych w warsztacie,

– wyjścia na zewnątrz warsztatu w ramach rehabilitacji społecznej uczestników.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List motywacyjny i CV

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane przez kandydata a CV opatrzone klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

 

Zatrudnienie od:

19 maja 2019 (rozpoczęcie pracy 20 maja 2019)

 

Termin składania dokumentów:

09 maja 2019 r.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected]

 

Pracodawca poinformuje wybrane osoby telefonicznie lub e-mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” administrator danych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin NIP 712-015-74-75; REGON: 430002530

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby  na oferowane stanowisko pracy, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.

3) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

4) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.

6) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: „RODO”.

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawapodanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.

10) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

 

 

 

 

Partnerzy