Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy Abramowickiej 2 poszukuje do pracy na stanowisko: Dietetyk na terenie gminy Lublin (Lublin, ul.Zdrowa 14) 1/4 etatu

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy Abramowickiej 2 poszukuje do pracy na stanowisko:

Dietetyk na terenie gminy Lublin (Lublin, ul.Zdrowa 14) 1/4 etatu

Głównym zadaniem dietetyka to promocja zdrowego odżywiania, motywacja i wsparcie osób chorujących psychicznie do zdrowego stylu życia.

Przedmiot zamówienia:

Zakres obowiązków:

 1. Planowanie diet na potrzeby mieszkańca mieszkania wspomaganego uwzględniające wiek, stan zdrowia, tryb życia oraz pomoc w jej stosowaniu.
 2. Opracowywanie i nadzorowanie sposobu przygotowania potraw
 3. Nadzór nad estetyką przygotowywanych potraw
 4. Opracowywanie wskazówek żywieniowych dla mieszkańców, monitorowanie stosowania ich przez mieszkańców
 5. Prowadzenie pogadanek z zakresu prawidłowego odżywiania.
 6. Komponowanie posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania
 7. Nauka różnych technik kulinarnych
 8. Wspólne gotowanie potraw z mieszkańcami uwzględniające upodobania mieszkańców, dobór potraw do współistniejących schorzeń, do możliwości finansowych mieszkańców.
 9. Wspólne zakupy – zwracanie uwagi na zdrowe produkty, skład art. spożywczych itp.
 10. Podejmowanie prób zmian złych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców mieszkania wspomaganego.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – wykształcenie odpowiednio:

Dietetyk- wykształcenie średnie medyczne w zawodzie dietetyk

Lub

– studia wyższe na kierunku dietetyk lub studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka

Lub

– ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną i uzyskała dyplom dietetyka

Wiedza i doświadczenie:

 1. Posiada min.12 miesięczne doświadczenie zawodowe, jako dietetyk
 2. Posiada wiedzę i umiejętności z dziedziny sporządzania potraw oraz z zakresu używanych narzędzi i urządzeń do przygotowywania potraw
 3. Posiada wiedzę z zasad zdrowego odżywiania w różnych jednostkach chorobowych
 4. Ponadto: samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, kreatywność, życzliwość, umiejętność nawiązywania kontaktu, porozumiewania się, wrażliwość

Zamawiający oceni sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podst. dołączonego CV

Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy
 3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia przyczyn niezawinionych przez strony
 4. Zmiana umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki. strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemii, pandemii) mającej wpływ na realizację umowy
 5. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia
 6. Wszelkie zmiany umowy wyrażone zostaną w formie aneksu do umowy

Pracodawca:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”  Lublin ul. Abramowicka 2               kod 20-442

Oferujemy:

 1. Współpracę w oparciu o pracę przez okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy
 2. Możliwość rozwoju zawodowego
 3. Zatrudnienie od 20.07.2020r.

Sposób dostarczenia dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane swoje CV mogą złożyć w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro, sekretariat) lub przesłać mailowo na adres:    [email protected]  do dnia 10.07.2020r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane przez kandydata a CV opatrzone klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

 

Informacji dodatkowych udziela Irena Drozd nr tel.665 150 403

Pracodawca poinformuje wybrane osoby telefonicznie lub e-mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” administrator danych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin NIP 712-015-74-75; REGON: 430002530

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby  na oferowane stanowisko pracy, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.

3) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

4) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.

6) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: „RODO”.

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawapodanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.

10) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

Partnerzy