Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy Abramowickiej 2 poszukuje do pracy na stanowisko Terapeuta zajęciowy 1/4 etatu

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy Abramowickiej 2 poszukuje do pracy na stanowisko:

 

Terapeuta zajęciowy (Lublin, ul.Głuska 140)   1/4 etatu

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku  terapeuty zajęciowego jest planowanie i przeprowadzenie działań terapeutycznych z mieszkańcami mieszkań wspomaganych uczestnikami projektu pn.”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach  w szpitalu psychiatrycznym”  przy ul.Głuska 140

Zadanie to będzie realizowane  między innymi poprzez:

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie indywidualnych spotkań i konsultacji z mieszkańcami
 2. diagnoza sytuacji ,potrzeb i możliwości osób chorujących psychicznie
 3. przygotowanie i prowadzenie zajęć mających na celu budowanie samodzielności ,umacnianie zasobów, przygotowanie do pełnej aktywności społeczno-zawodowej w tym również zajęć o charakterze rekreacyjnym, sportowym, zajęć z zakresu umiejętności gospodarczych, technicznych,
 4. utworzenie wraz z uczestnikiem jego Indywidualnego Planu Rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i poziomu funkcjonowania
 5. monitorowanie postępów rozwoju uczestników,
 6. prowadzenie działań z zakresu psychoedukacji
 7. prowadzenie spotkań o charakterze informacyjnym i terapeutycznym dla rodzin osób chorujących psychicznie
 8. prowadzenie dokumentacji pracy z osobą chorującą –opracowanie sprawozdań ,raportów i dokumentacji dotyczących realizowanych zadań,
 9. współpracę z innymi specjalistami m.in. z opiekunem mieszkania, terapeutą środowiskowym i psychologiem będącymi członkami personelu mieszkania wspomaganego, a także lekarzem psychiatrą,  prawnikiem i in.

Dodatkowo uczestnictwo:

 • w 2021 r. uczestnictwo w 4 spotkaniach superwizyjnych dwudniowych
 • w 2022r uczestnictwo w jednym spotkaniu superwizyjnym dwudniowym
 • uczestnictwo w roku kalendarzowym w szkoleniu 3-dniowym

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – wykształcenie odpowiednio:

 

Wiedza i doświadczenie:

 • szkoła policealna publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej z tytułem zawodowym terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego  lub  wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy lub  studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1522).
 • zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń
 • znajomość aktów prawnych: ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych,
 • wiedza z zakresu problematyki osób chorujących psychicznie, między innymi: potrzeb i funkcjonowania

w społeczeństwie oraz systemu wsparcia dla tych osób ze szczególnym uwzględnieniem mieszkalnictwa chronionego

Zamawiający oceni sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podst. dołączonego CV

Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy
 3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia przyczyn niezawinionych przez strony
 4. Zmiana umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki. strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemii, pandemii) mającej wpływ na realizację umowy
 5. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia
 6. Wszelkie zmiany umowy wyrażone zostaną w formie aneksu do umowy

Pracodawca:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”  20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

 

Oferujemy:

 1. Współpracę w oparciu o pracę przez okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy
 2. Możliwość rozwoju zawodowego
 3. Zatrudnienie od 01.04.2021r.

Sposób dostarczenia dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane swoje CV mogą złożyć w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro, sekretariat) lub przesłać mailowo na adres:    [email protected]  do dnia 22.03.2021r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane przez kandydata a CV opatrzone klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

 

Informacji dodatkowych udziela Irena Drozd nr tel.665 150 403

Pracodawca poinformuje wybrane osoby telefonicznie lub e-mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” administrator danych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin NIP 712-015-74-75; REGON: 430002530

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby  na oferowane stanowisko pracy, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.

3) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

4) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.

6) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: „RODO”.

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawapodanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.

10) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

 

Ogłoszenie związane jest z projektem pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Partnerzy