Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje pracownika do pracy na pełen etat na stanowisku Opiekun Mieszkania Wspomaganego

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje pracownika do pracy na pełen etat na stanowisku

 

Opiekun Mieszkania Wspomaganego

 

do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących
psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

 

Wymagania:

 

– osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: pedagog, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej oraz posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie (do doświadczenia poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę zalicza się wykonywanie usług w oparciu o umowy cywilnoprawne, odbyte staże, praktyki oraz wolontariat)

lub

– osoba posiadająca inne wykształcenie (minimum średnie) i co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy z osobami chorującymi psychicznie

a ponadto:

– posiada wiedzę z zakresu funkcjonującego w Polsce systemu oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

– posiada wiedzę z zakresu mieszkalnictwa chronionego;

– odznacza się samodzielnością, odpowiedzialnością, umiejętnością pracy w grupie, kreatywnością oraz życzliwością;

 

Zakres obowiązków:

 

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Opiekuna Mieszkania Wspomaganego jest koordynowanie i prowadzenie mieszkania wspomaganego.
Zadanie to realizowane będzie między innymi poprzez:

a) koordynację działań o charakterze administracyjnym, w tym czuwanie nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców;

b) bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia mieszkańców i reagowanie w sytuacji kryzysowej czy zaprzestania zażywania leków;

c) wspieranie mieszkańców w  rozwiązywaniu  ich  problemów osobistych i załatwianiu spraw urzędowych;

d) koordynację usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym;

e) wspieranie mieszkańca w realizacji indywidualnego planu rozwoju oraz dokonywanie wraz z personelem corocznej oceny poziomu funkcjonowania mieszkańca;

f) współpracę z rodzinami mieszkańców;

g) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami – rola mediatora;

h) prowadzenie treningów;

i) kontakt z lekarzem prowadzącym mieszkańca;

j) w przypadku pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca i jego ewentualnego pobytu w szpitalu opiekun pozostaje w kontakcie z nim oraz z jego najbliższą rodziną;

 

A także :

 

– organizację i prowadzenie zebrań społeczności (1 raz w tygodniu, przez ok. 2 godziny)

– pozostawanie w indywidualnym kontakcie z mieszkańcami mieszkania wspomaganego

– diagnozę sytuacji, potrzeb i możliwości osób chorujących psychicznie

– prowadzenie dokumentacji pracy z osobą chorującą

– opracowywanie sprawozdań, raportów i dokumentacji dotyczących realizacji zadań

 

–  uczestnictwo raz w roku kalendarzowym w turnusie 7 dniowym wraz z mieszkańcami

–  uczestnictwo raz w roku kalendarzowym w szkoleniu 3 dniowym

dodatkowo uczestnictwo:

                                       w 2019 r. uczestnictwo w 3 spotkaniach superwizyjnych dwudniowych

                                      w 2020 r. uczestnictwo w 4 spotkaniach superwizyjnych dwudniowych

                                       w 2021 r.  uczestnictwo w 4 spotkaniach superwizyjnych dwudniowych

                                      w 2022 r. uczestnictwo w 1 spotkaniu superwizyjnym dwudniowym

Miejsce pracy:
Mieszkanie wspomagane zlokalizowane na terenie jednej z dwóch gmin (należy wskazać lokalizację, którą kandydat jest zainteresowany):
1) Gmina Głusk – ul. Głuska 140

2) Gmina Lublin – ul. Zdrowa 14

 

 

Oferujemy:

– współpracę w oparciu o umowę o pracę przez cały okres trwania projektu tj. od 1 września 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

– atrakcyjne warunki wynagrodzenia

– możliwość rozwoju zawodowego

 

Sposób dostarczenia dokumentów aplikacyjnych

Osoby zainteresowane swoje CV mogą złożyć w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro, Sekretariat) lub przesłać mailowo na adres [email protected] do dnia 30.08.2019.

 

Informacji dodatkowych udziela Arkadiusz Sadowski nr tel. 81 751 95 01.

Najbliższe spotkanie informacyjne zaplanowane jest z kandydatami w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00. w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie.

 

Z projektem wniosku pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” można się zapoznać w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro, Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Partnerzy