Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje pracownika do pracy na pełen etat na stanowisku Opiekun Mieszkania Wspomaganego

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje pracownika do pracy na pełen etat na stanowisku

 

Opiekun Mieszkania Wspomaganego

 

do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących
psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

 

Wymagania:

 

– osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: pedagog, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej oraz posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie (do doświadczenia poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę zalicza się wykonywanie usług w oparciu o umowy cywilnoprawne, odbyte staże, praktyki oraz wolontariat)

lub

– osoba posiadająca inne wykształcenie (minimum średnie) i co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy z osobami chorującymi psychicznie

a ponadto:

– posiada wiedzę z zakresu funkcjonującego w Polsce systemu oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

– posiada wiedzę z zakresu mieszkalnictwa chronionego;

– odznacza się samodzielnością, odpowiedzialnością, umiejętnością pracy w grupie, kreatywnością oraz życzliwością;

 

Zakres obowiązków:

 

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Opiekuna Mieszkania Wspomaganego jest koordynowanie i prowadzenie mieszkania wspomaganego.
Zadanie to realizowane będzie między innymi poprzez:

  1. a) koordynację działań o charakterze administracyjnym, w tym czuwanie nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców;
  2. b) bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia mieszkańców i reagowanie w sytuacji kryzysowej czy zaprzestania zażywania leków;
  3. c) wspieranie mieszkańców w  rozwiązywaniu  ich  problemów osobistych i załatwianiu spraw urzędowych;
  4. d) koordynację usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym;
  5. e) wspieranie mieszkańca w realizacji indywidualnego planu rozwoju oraz dokonywanie wraz z personelem corocznej oceny poziomu funkcjonowania mieszkańca;
  6. f) współpracę z rodzinami mieszkańców;
  7. g) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami – rola mediatora;
  8. h) prowadzenie treningów;
  9. i) kontakt z lekarzem prowadzącym mieszkańca;
  10. j) w przypadku pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca i jego ewentualnego pobytu w szpitalu opiekun pozostaje w kontakcie z nim oraz z jego najbliższą rodziną;

 

A także :

 

– organizację i prowadzenie zebrań społeczności (1 raz w tygodniu, przez ok. 2 godziny)

– pozostawanie w indywidualnym kontakcie z mieszkańcami mieszkania wspomaganego

– diagnozę sytuacji, potrzeb i możliwości osób chorujących psychicznie

– prowadzenie dokumentacji pracy z osobą chorującą

– opracowywanie sprawozdań, raportów i dokumentacji dotyczących realizacji zadań

 

Miejsce pracy:
Mieszkanie wspomagane zlokalizowane na terenie jednej z trzech gmin (należy wskazać lokalizację, którą kandydat jest zainteresowany):
1) Gmina Głusk – ul. Głuska 140

2) Gmina Lublin – ul. Zdrowa 14

3) Gmina Żmudź – Wołkowiany 28 C

 

Oferujemy:

– współpracę w oparciu o umowę o pracę przez cały okres trwania projektu tj. od 1 sierpnia 2019 r. do 28 lutego 2022 r. (w przypadku Gminy Lublin oraz Gminy Głusk) i od 1 września 2019 r. do 28 lutego 2022 r. (w przypadku Gminy Żmudź)

– atrakcyjne warunki wynagrodzenia

– możliwość rozwoju zawodowego

 

Sposób dostarczenia dokumentów aplikacyjnych

Osoby zainteresowane swoje CV mogą złożyć w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro, Sekretariat) lub przesłać mailowo na adres [email protected] do dnia 22.07.2019. do godz. 11.00

 

Decyzja odnośnie zatrudnienia będzie podjęta do dnia 25.07.2019. do godz. 15.30.

 

Informacji dodatkowych udziela Arkadiusz Sadowski nr tel. 81 751 95 01 lub Justyna Hawryło nr tel. 518 424 084

 

 

 

 

 

Z projektem wniosku pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” można się zapoznać w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro, Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Partnerzy