Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje pracowników do pracy na stanowiska

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje pracowników do pracy na stanowiska

 Część 1: Psycholog na terenie gminy Lublin, (Lublin, ul. Zdrowa 14) 1/4 etatu

Część 2: Terapeuta środowiskowy lub terapeuta zajęciowy na terenie gminy Lublin, (Lublin, ul. Zdrowa 14) 1/4 etatu

 Część 3: Psycholog na terenie gminy Głusk (Lublin, ul. Głuska 140) 1/4 etatu

Część 4: Terapeuta środowiskowy lub terapeuta zajęciowy na terenie gminy Głusk (Lublin, ul. Głuska 140) 1/4 etatu

 Część 5: Psycholog na terenie gminy Żmudź Wołkowiany 28 C 1/8 etatu

Część 6: Terapeuta środowiskowy lub terapeuta zajęciowy na terenie gminy Żmudź Wołkowiany 28 C  1/8 etatu

Część 7: Terapeuta środowiskowy lub terapeuta zajęciowy na terenie gminy Żmudź Wołkowiany 28 C  1/8 etatu

Głównym zadaniem specjalistów zatrudnionych w ramach Kadry Mieszkania Wspomaganego jest wsparcie osób chorujących psychicznie korzystających z mieszkań wspomaganych, w formach i wymiarze dostosowanych do ich indywidualnej sytuacji, potrzeb i możliwości.

Przedmiot zamówienia

Części 1, 3, 5:

 Psycholog,

Zakres obowiązków:

– prowadzenie indywidualnych spotkań i konsultacji z mieszkańcami – prowadzenie grupowych spotkań i konsultacji z mieszkańcami – diagnozę sytuacji, potrzeb i możliwości osób chorujących psychicznie – planowanie działań terapeutycznych – przygotowanie i prowadzenie zajęć mających na celu budowanie samodzielności, umacnianie zasobów, przygotowanie do pełnej aktywności społeczno-zawodowej – realizacja Indywidualnego Planu Wsparcia opracowanego na etapie przygotowania mieszkańców do korzystania z mieszkań wspomaganych – utworzenie wraz z uczestnikiem jego Indywidualnego Planu Rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i poziomu funkcjonowania – monitorowanie postępów rozwoju uczestników – monitorowanie psychicznego stanu zdrowia uczestników i zapewnienie im właściwej opieki psychologicznej – prowadzenie działań z zakresu psychoedukacji – prowadzenie spotkań o charakterze informacyjnym i terapeutycznym dla rodzin osób chorujących psychicznie – prowadzenie dokumentacji pracy z osobą chorującą – współpraca z innymi specjalistami m.in. z opiekunem mieszkania i terapeutą środowiskowym będącymi członkami personelu mieszkania wspomaganego, a także lekarzem psychiatrą, coachem, dietetykiem, prawnikiem i in. – opracowywanie sprawozdań, raportów i dokumentacji dotyczących realizacji zadań.

Dodatkowo:

–  uczestnictwo raz w roku kalendarzowym w turnusie 7 dniowym wraz z mieszkańcami

–  uczestnictwo raz w roku kalendarzowym w szkoleniu 3 dniowym

dodatkowo uczestnictwo:

w 2019 r. uczestnictwo w 3 spotkaniach superwizyjnych dwudniowych

w 2020 r. uczestnictwo w 4 spotkaniach superwizyjnych dwudniowych

w 2021 r.  uczestnictwo w 4 spotkaniach superwizyjnych dwudniowych

w 2022 r. uczestnictwo w 1 spotkaniu superwizyjnym dwudniowym

 

Części 2,4,6,7

Terapeuta środowiskowy lub terapeuta zajęciowy,

Zakres obowiązków:

– prowadzenie indywidualnych spotkań i konsultacji z mieszkańcami – prowadzenie grupowych spotkań i konsultacji z mieszkańcami – diagnozę sytuacji, potrzeb i możliwości osób chorujących psychicznie – planowanie działań terapeutycznych – przygotowanie i prowadzenie zajęć mających na celu budowanie samodzielności, umacnianie zasobów, przygotowanie do pełnej aktywności społeczno-zawodowej – realizacja Indywidualnego Planu Wsparcia opracowanego na etapie przygotowania mieszkańców do korzystania z mieszkań wspomaganych – utworzenie wraz z uczestnikiem jego Indywidualnego Planu Rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i poziomu funkcjonowania – monitorowanie postępów rozwoju uczestników – prowadzenie działań z zakresu psychoedukacji – prowadzenie spotkań o charakterze informacyjnym i terapeutycznym dla rodzin osób chorujących psychicznie – współpraca z innymi specjalistami m.in. z opiekunem mieszkania i psychologiem będącymi członkami personelu mieszkania wspomaganego, a także lekarzem psychiatrą, coachem, dietetykiem, prawnikiem i in. – prowadzenie dokumentacji pracy z osobą chorującą – opracowywanie sprawozdań, raportów i dokumentacji dotyczących realizacji zadań

Dodatkowo:

–  uczestnictwo raz w roku kalendarzowym w turnusie 7 dniowym wraz z mieszkańcami

–  uczestnictwo raz w roku kalendarzowym w szkoleniu 3 dniowym

dodatkowo uczestnictwo:

w 2019 r. uczestnictwo w 3 spotkaniach superwizyjnych dwudniowych

w 2020 r. uczestnictwo w 4 spotkaniach superwizyjnych dwudniowych

w 2021 r.  uczestnictwo w 4 spotkaniach superwizyjnych dwudniowych

w 2022 r. uczestnictwo w 1 spotkaniu superwizyjnym dwudniowym

 

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – wykształcenie, odpowiednio:

Psycholog – wykształcenie wyższe na kierunku psychologia;

terapeuta środowiskowy/zajęciowy– w przypadku terapeuty środowiskowego: certyfikat terapeuty środowiskowego; w przypadku terapeuty zajęciowego: zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia).

Wiedza i doświadczenie

Ponadto, każdy ze specjalistów: – posiada min. 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami chorującymi psychicznie; – posiada wiedzę z zakresu funkcjonującego w Polsce systemu oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; – posiada wiedzę z zakresu mieszkalnictwa chronionego; – posiada min. 6-cio miesięczne doświadczenie w pracy w środowiskowych formach wsparcia dla osób chorujących psychicznie np. środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej, zespół leczenia środowiskowego, zakład aktywności zawodowej, mieszkanie chronione lub ścisłej współpracy z tymi podmiotami; – samodzielność; – odpowiedzialność; – umiejętność pracy w grupie; – kreatywność; – życzliwość.

Zamawiający oceni sposób spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dołączonego szczegółowego CV.

Warunki zmiany umowy a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. d) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia przyczyn niezawinionych przez strony. e) Zmiana umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. g) Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. h) Wszelkie zmiany umowy wyrażone zostaną w formie aneksu do umowy.

 

 Pracodawca

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia Lublin ul. Abramowicka 2 kod 20-442

Oferujemy:

– współpracę w oparciu o umowę o pracę przez cały okres trwania projektu tj. od 23 września 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

– atrakcyjne warunki wynagrodzenia

– możliwość rozwoju zawodowego

– pierwsza umowa o pracę na okres od 23.09.2019. do dnia 31.12.2019.

 

Sposób dostarczenia dokumentów aplikacyjnych

Osoby zainteresowane, swoje CV wraz z informacją o aplikowaniu na konkretne stanowisko i konkretną lokalizację mogą złożyć w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro, Sekretariat) lub przesłać mailowo na adres [email protected] do dnia 20.09.2019.

 

Informacji dodatkowych udziela Arkadiusz Sadowski nr tel. 81 751 95 01.

 

Z projektem wniosku pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” można się zapoznać w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 145 (I piętro, Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Partnerzy