Dodatkowe informacje do projektu SuperSprawni na rynku pracy

Harmonogram realizacji projektu
„SuperSprawni na rynku pracy”

Szkolenie „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji”

Zakres szkolenia:
– ukazanie różnych form komunikacji: informacyjnej, motywacyjnej, kontrolnej, emotywnej
– uzyskanie informacji o rodzajach komunikacji werbalnej tzn. pisanie, czytanie, słuchanie i niewerbalnej tzn. gestykulacja, mimika, dotyk i kontakt fizyczny, kontakt wzrokowy, dystans fizyczny, pozycja, ciała, wygląd zewnętrzny, dźwięki para lingwistyczne, jakość wypowiedzi związana z intonacją i natężeniem głosu

Ilość miejsc: 20
Termin realizacji kursu: listopad 2013
Czas trwania kursu: 6 godzin

Szkolenie „Kształtowanie umiejętności organizacji i zarządzania czasem”

Zakres szkolenia:
– przekazanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie postaw oraz trening umiejętności niezbędnych do efektywnej organizacji pracy w określonym czasie z wykorzystaniem max. zasobów;
– kształtowanie umiejętności ustalania celów, planowania i organizacji pracy własnej;
– trening umiejętności budowania harmonogramu działania z uwzględnieniem priorytetów;
– przekazanie wiedzy i trening umiejętności prawidłowej komunikacji w organizacji pracy;
– diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu.

Ilość miejsc: 20
Termin realizacji kursu: listopad 2013
Czas trwania kursu: 6 godzin

 

Szkolenie „„Integracja – budowanie zespołu poprzez zastosowanie lodołamaczy oraz gier integracyjnych”

Zakres szkolenia:
– integracja podczas szkoleń, indoor /outdoor/ po szkoleniach
– zróżnicowane i interaktywne metody pracy tj. mini wykłady, praca w podgrupach, burza mózgów, prezentacja multimedialna, analiza przypadków (case study), zadania grupowe, symulacje

Ilość miejsc: 20
Termin realizacji kursu: listopad 2013
Czas trwania kursu: 8 godzin

Warsztaty „Psychologia pracy”

Zakres warsztatów:
– metody radzenia sobie ze stresem,
– zapobieganie pracoholizmowi i wypaleniu zawodowemu,
– skuteczne techniki motywacyjne,
– komunikacja interpersonalna, mowa ciała,
– praca zespołowa,
– wystąpienia publiczne.

Ilość miejsc: 20
Termin realizacji kursu: listopad 2013
Czas trwania kursu: 30 godzin

Szkolenie „Ekonomia społeczna w teorii i praktyce”

Zakres szkolenia:
– podstawy prawne, zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych,
– dobre praktyki.

Ilość miejsc: 20
Termin realizacji kursu: Listopad 2013
Czas trwania praktyk: 30 godzin

„Kurs małej gastronomii”

Zakres kursu:
– przygotowywanie potraw i napojów, stosowanie odpowiednich narzędzi, maszyn i urządzeń;
– ocena i dobór surowców i półproduktów w oparciu o normy i receptury gastronomiczne;
– sporządzanie kalkulacji potraw i napojów;
– obliczanie wartości energetycznej;
– estetyka wykończenia potraw, poznanie technik rzeźbiarskich;
– dekorowanie potraw, stołów;
– rzeźbienie owoców i warzyw.

Ilość miejsc: 10
Termin realizacji kursu: grudzień 2013
Czas trwania zajęć: 95 godzin

„Kelner”

Zakres kursu:
– specyfika pracy kelnera, nabycie podstawowych umiejętności;
– komunikacja interpersonalna;
– zachowania konsumentów, sposoby postępowania w sytuacjach konfliktowych, nawiązywanie, kształtowanie i utrzymanie relacji z klientami;
– praktyczne aspekty obsługi gości;
– organizacja przyjęć.

Ilość miejsc: 10
Termin realizacji kursu: grudzień 2013
Czas trwania zajęć: 95 godzin

Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne

Celem doradztwa będzie przygotowanie BO do pracy na otwartym rynku pracy.

Doradztwo grupowe:

Ilość miejsc: 20 (2 gr. po 10 osób)
Termin realizacji: grudzień 2014
Czas trwania: 15 godzin / grupę

Doradztwo indywidualne:

Ilość miejsc: 20
Termin realizacji: październik-listopad 2013
Czas trwania: 2 godziny / osobę

Ilość miejsc: 20
grudzień 2014
Czas trwania: 3 godziny / osobę
Indywidualne konsultacje psychologiczne

Celem konsultacji psychologicznych będzie nakierowanie na budowanie prawidłowych zachowań i postaw oraz wsparcie psychiczne BO w pracy.

Ilość miejsc: 20
Termin realizacji: grudzień 2013- styczeń 2015
Czas trwania: 1,5 godziny / osobę / miesiąc

Terapia logopedyczna

Celem terapii logopedycznej będzie poprawienie sprawności językowej i komunikacji werbalnej.

Ilość miejsc: 20
Termin realizacji kursu: styczeń 2014 – styczeń 2015
Czas trwania praktyk: 1,5 godziny /osobę /miesiąc

Zatrudnienie w ZAZ

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy Projektu zostaną skierowani do pracy na okres 12-mies., w zawodzie zgodnym ze wskazaniem doradcy zawodowego.

Ilość miejsc: 20 (10 na stanowisku „Kucharz małej gastronomii” i 10 na stanowisku „Kelner / pomoc kuchenna”)
Termin realizacji zatrudnienia: styczeń – grudzień 2014
Czas pracy: 0,55 etatu / miesiąc

Spotkanie terapeutyczno – integracyjne

Celem spotkania będzie zintegrowanie środowiska pracy i życia osób niepełnosprawnych, wzajemne wsparcie i poczucie „bycia razem”.

Termin spotkania: grudzień 2013
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„SuperSprawni na rynku pracy”
§1
Organizator projektu

1. Organizatorem projektu „SuperSprawni na rynku pracy” jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie.
2. Projekt jest realizowany w ramach Działania 7.4 PO KL „Niepełnosprawni na rynku pracy”.
3. Projekt „SuperSprawni na rynku pracy” realizowany jest w okresie od 01.10.2013 r. do 31.01.2015 r.
4. Umowy o pracę z osobami posiadającymi orzeczenia o stopniu niepełnosprawności będą podpisane z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia Zakład Aktywności Zawodowej Lublin, ul. Głuska 145 kod pocztowy 20 -385.

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa i zasady rekrutacji uczestników do projektu „SuperSprawni na rynku pracy” oraz zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu, prawa i obowiązki UP oraz procedurę w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania.
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 PO KL „Niepełnosprawni na rynku pracy”.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt pt. „SuperSprawni na rynku pracy” realizowany przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
b. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
c. „Beneficjencie Ostatecznym”, „BO”, „Uczestniku Projektu”, „UP”- należy przez to rozumieć osobę korzystającą z udzielanego wsparcia.
d. „Niepełnosprawnym” – oznacza to osobę, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
e. „Nieaktywnym zawodowo” – oznacza to osobę pozostającą bez zatrudnienia, nie należącą do kategorii „bezrobotny”
§3
Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 20 niepełnosprawnych (12Ki8M) z terenu Woj. Lubelskiego i poprawa ich dostępu do zatrudnienia w okresie od 01.10.2013r. do 31.01.2015 r.
§4
Uczestnicy projektu

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
➢ w wieku 18-64 lata
➢ posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym /o symbolu niepełnosprawności 01U, 02P/ lub znacznym /o każdym symbolu niepełnosprawności/ wystawione przez Wojewódzki, Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
➢ nieaktywne zawodowo
➢ gotowe podjąć zatrudnienie w wymiarze 0,55 etatu
➢ zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego

2. Warunkiem udziału uczestnika w Projekcie jest podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – podanie danych osobowych oraz przyjęcie do wiadomości, że dane będą przetwarzane i przekazywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm. do celów udzielenia wsparcia, realizacji projektu „SuperSprawni na rynku pracy”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§5
Rekrutacja

1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 16.10.2013 do 30.10.2013 r.
2. Rekrutacja przebiegać będzie w następujących etapach:
a. Przyjęcie formularza zgłoszeniowego i ankiety kwalifikacyjnej
b. Spotkanie rekrutacyjne – przedstawienie zasad uczestnictwa w projekcie
c. Kwalifikacja wstępna – określenie spełnienia wymogów kwalifikacyjnych do udziału w projekcie z uwzględnieniem kryteriów podstawowych (określonych w § 4)
d. Ostateczna kwalifikacja – decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu /nie zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.
3. W przypadku niejasności lub większej liczby chętnych spełniających w równym stopniu kryteria, zorganizowane będzie spotkanie rekrutacyjne – rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o zakwalifikowaniu /nie zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

§6
Dokumenty i terminy

1. Terminy składania dokumentów zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej www.misericordia.org.pl, www.zajazdgoscinny.pl, w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie, ul. Głuska 145 oraz w Biurze Projektu w Lublinie ul. Mełgiewska 2, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Urzędach Pracy, Środowiskowych Domach Samopomocy, Oddziałach Dziennych, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz jego filiach.
2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu, biurze Zakładu Aktywności Zawodowej oraz na stronie www.misericordia.org.pl oraz www.zajazdgoscinny.pl
3. Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu lub biurze Zakładu Aktywności Zawodowej, ul. Głuska 145. Dokumenty można również przesyłać mailem na adres [email protected] lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera do Biura Projektu.
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu naboru lub dokonania dodatkowego naboru uczestników projektu, w przypadku braku dostatecznej liczby zakwalifikowanych.
5. Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej i w Biurze Projektu.
§7
Wyłonienie BO

1. Rekrutacja prowadzona będzie przy użyciu następujących narzędzi: formularz zgłoszeniowy i ankieta kwalifikacyjna.
2. Po przeprowadzeniu kwalifikacji wstępnej oraz ostatecznej sporządzone zostaną 2 rankingi osób zakwalifikowanych do Projektu – odrębny dla kobiet i mężczyzn.
3. W przypadku niejasności lub większej liczby chętnych Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których sporządzi rankingi osób zakwalifikowanych do Projektu.
Ww. rankingi będą uwzględniały przyznane punkty dodatkowe:
 3 pkt. – motywacja do pracy
 3 pkt. – dyspozycyjność
 3 pkt. – chęć do nauki nowych umiejętności
 2 pkt. – elastyczność
 2 pkt. – zdolności komunikacyjne
 2 pkt. – stosunek do pracy w zespole
4. Zostanie wyłoniona grupa 20 BO (12 kobiet/8 mężczyzn) z najwyższą ilością punktów oraz grupa rezerwowa na wypadek rezygnacji UP z udziału w projekcie.
5. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail
6. Listy osób zakwalifikowanych zostaną wywieszone w Biurze Projektu oraz biurze Zakładów Aktywności Zawodowej

§8
Przebieg projektu
1. Zajęcia będą odbywać się na terenie Lublina.
2. Szkolenia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, w tym:
 „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji” – 1 gr. x 20 os. x 6 h
 „Kształtowanie umiejętności organizacji i zarządzania czasem” – 1 gr. x 20 os. x 6 h
 „Integracja – budowanie zespołu poprzez zastosowanie lodołamaczy oraz gier integracyjnych” – 1 gr. x 20 os. x 8 h
 Warsztaty szkoleniowe „Psychologia pracy” – 1 gr. x 20 os. x 30 h
3. Kursy i szkolenia dla zdobycia kompetencji zawodowych i społecznych:
 „Ekonomia społeczna w teorii i praktyce” – 1 gr. x 20 os. x 30 h
 „Kurs małej gastronomii” – 1 gr. x 10 os. x 95 h
 „Kelner” – 1 gr. x 10 os. x 95 h
4. Doradztwo zawodowe oraz opieka psychologiczna i logopedyczna:
 Doradztwo zawodowe grupowe (2 gr. x 10 os. x 15 h) i indywidualne – 3h/os.
 Indywidualne konsultacje psychologiczne – 1,5h/os./m-c przez 14 m-cy
 Logopeda – 1,5 h/os./m-c przez 13 m-cy
5. Zatrudnienie w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Misericordia Zakład Aktywności Zawodowej Lublin, ul. Głuska 145 – Po zakończeniu szkolenia UP zostaną skierowani do pracy na okres 12-mies., w zawodzie zgodnym ze wskazaniem doradcy zawodowego. Warunkiem rozpoczęcia pracy jest posiadanie książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych z wpisem na nosicielstwo pałeczek salmonelli i Shigella. Badania wykonywane są na koszt uczestników projektu.
6. Spotkanie terapeutyczno – integracyjne

 

§9
Warunki realizacji, wsparcie towarzyszące

1. Udział UP w projekcie jest bezpłatny. Warunkiem rozpoczęcia pracy jest posiadanie książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych z wpisem na nosicielstwo pałeczek salmonelli i Shigella wyrabianej na koszt uczestnika Projektu.
2. Zwrot ewentualnych kosztów dojazdu na terenie Lublina – bilet miesięczny komunikacji miejskiej
3. Warunkiem zakończenia poszczególnych form wsparcia jest obecność na co najmniej 60% zajęć.
4. Projektodawca zastrzega, iż refundacja kosztów dojazdu uzależniona jest od dostępności środków pieniężnych na realizację przedmiotowego projektu i w związku z powyższym nie przysługują z tego tytułu odsetki.

§10
Rozpoczęcie, zakończenie i przerwanie udziału w projekcie

1. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni zostaną objęci kompleksowym wsparciem, które stworzy im niezbędne warunki do integracji społecznej i ułatwi zmianę swojej sytuacji zawodowej.
2. Zgodnie z zaplanowaną ścieżką, każdy BO będzie uczestniczył we wszystkich formach wsparcia, przewidzianych w ramach projektu zgodnie z kwalifikacją na etapie rekrutacji
3. Datą rozpoczęcia udziału w projekcie jest data pierwszego dnia udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu.
4. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się ostatni dzień trwania zatrudnienia.
5. Przerwanie danej formy lub nie przystąpienie do kolejnej formy aktywizacji (z przyczyn innych niż praca) jest przerwaniem udziału w projekcie, wówczas za datę przerwania udziału w projekcie uznaje się ostatni dzień uczestnictwa w formie wsparcia.
6. Beneficjent jest zobowiązany zawiadomić organizatora o zamiarze przerwania udziału w projekcie, składając pisemną informację i wyjaśnienie w tej sprawie. Każdorazowo Kierownik podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu/nie usprawiedliwieniu rezygnacji UP.
7. W przypadku nieuzasadnionej i nieusprawiedliwionej rezygnacji z dalszego uczestnictwa w projekcie UP zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego aktywizacją (koszty materiałów dydaktycznych, koszty doradztwa zawodowego, psychologicznego, logopedycznego, stypendium szkoleniowego, dokonane refundacje kosztów dojazdu) w wysokości i terminie wskazanym przez Organizatora.

§11
Zasady monitoringu

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
2. W celach monitoringu i ewaluacji UP zobowiązują się wypełniać ankiety, kwestionariusze, formularze oraz wszelkie inne dokumenty pozwalające określić zmianę postaw oraz ocenić stopień osiągnięcia rezultatów projektu

§12
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta www.misericordia.org.pl
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje realizator projektu – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z innymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Partnerzy