Dostawa do mieszkań wspomaganych – 7 części. Misericordia

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2020

Numer ogłoszenia

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 08.05.2020 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiającego – adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA, ul. Głuska 145, 20-442 Lublin lub na adres email: [email protected]

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2020 r. o godz. 11:00 w Biurze Organizatora – ul. Głuska 145, I piętro, sekretariat

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Filipowicz, Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska, Katarzyna Rakowiecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

MF tel.506 629 006, MW-S tel.504 928 768, KR tel. 506 146 889

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, wykonanie dostaw do mieszkań wspomaganych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia to dostawy dla mieszkańców mieszkań wspomaganych, zlokalizowanych w Lublinie i gminie Żmudź, polegające na dostawie 7 części rożnego rodzaju asortymentu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy dla mieszkańców mieszkań wspomaganych, zlokalizowanych w Lublinie i gminie Żmudź, polegające na dostawie 7 części rożnego rodzaju asortymentu. Dostawa będzie następować bezpośrednio do miejsc ich przeznaczenia:
1. Mieszkanie wspomagane przy ul. GŁUSKA 140 w Lublinie.
2. Mieszkanie wspomagane przy ul. ZDROWA 14 w Lublinie.
3. Mieszkanie wspomagane. WOŁKOWIANY gm. ŻMUDŹ.

Kod CPV

30190000-7

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt i artykuły biurowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Część 1 – kod CPV 30190000-7: Różny sprzęt i artykuły biurowe
Część 2 – kod CPV 39162100-6: Pomoce dydaktyczne
Część 3 – kod CPV 22110000-4: Drukowane książki
Część 4 – kod CPV 44423000-1: Artykuły różne
Cześć 5 – kod CPV 37400000-2: Artykuły i sprzęt sportowy
Cześć 6 – kod CPV 44511200-7: Narzędzia ogrodnicze
Cześć 7 – kod CPV 31710000-6: Sprzęt elektroniczny

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie całości zadania: 21 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie ustala się warunku szczegółowego w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Nie ustala się warunku szczegółowego w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Nie ustala się warunku szczegółowego w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie ustala się warunku szczegółowego w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie ustala się warunku szczegółowego w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie.

Warunki zmiany umowy

Jak we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy przystępujący do zapytania ofertowego obowiązani są przedstawić:

a. pisemną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
b. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
c. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
d. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem załącznik nr 3;
e. oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych z Zamawiającym – o treści zgodnej z załącznikiem nr 4;
f. zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.

Zamówienia uzupełniające

Jak we wzorze umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) cena brutto – 100%

Sposób oceny:

a) Cena

C = Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy nie spełnią warunków udziału, ich oferta nie będzie odpowiadać treści zapytania, będzie rażąco niska, oraz są powiązani z wykonawcą.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

Adres

Diamentowa 2

20-447 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815287650

Fax

815287630

NIP

7122837748

Tytuł projektu

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0021/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerzy