INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej z osłonami bocznymi wraz z utwardzeniem podłoża pod montaż wiaty przy budynku ul. Głuska 140, 20 – 385 Lublin.

 

Lublin, 13.07.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej z osłonami bocznymi wraz z utwardzeniem podłoża pod montaż wiaty przy budynku ul. Głuska 140, 20 – 385 Lublin.

 

Uprzejmie informuję, iż w ww. postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

 

Zakład Budowlany Paweł Czarnomski,

Stasin 97/4, 21-030 Motycz

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym

postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

 

Numer oferty Wykonawca Cena ofertowa brutto Liczba punktów
1 Zakład Budowlany Paweł Czarnomski, Stasin 97/4,

21-030 Motycz

      16 600,01 zł 100

 

Partnerzy