INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania na dostawę kotła kondensacyjnego 35 kW oraz modernizację kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 385 Lublin.

 

Lublin, 13.07.2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania na dostawę kotła kondensacyjnego 35 kW oraz modernizację kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 385 Lublin.

 

Uprzejmie informuję, iż w ww. postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

 

Zubrzycki i S-Ka Spółka jawna

  1. Borelowskiego 2, 20-707 Lublin

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym

postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

 

Numer oferty Wykonawca Cena ofertowa brutto Liczba punktów
1 Zubrzycki i S-Ka
Spółka jawna
ul. Borelowskiego 2
20-707 Lublin
58 793,45 zł 100
2 KOMPEX Dariusz Babis, ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin 64 824,69 zł 90,70

 

Partnerzy