INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania na remont łazienek, szatni i klatki schodowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 385 Lublin

 

Lublin, 13.07.2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania na remont łazienek, szatni i klatki schodowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 385 Lublin

 

Uprzejmie informuję, iż w ww. postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Budowlany Paweł Czarnomski,

Stasin 97/4, 21-030 Motycz

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym

postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

 

Numer oferty Wykonawca Cena ofertowa brutto Liczba punktów
1 Zakład Budowlany Paweł Czarnomski, Stasin 97/4,

21-030 Motycz

103 702,53 zł 100

 

Partnerzy