Informacja o wyniku postępowania w związku z zamówieniem na dostawę sprzętu do monitoringu i modernizację systemu monitoringowego w budynku przy ul. Głuskiej 138 (pomieszczenia WTZ i ZAZ), 20 – 380 w Lublinie

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do monitoringu i modernizację systemu monitoringowego w budynku przy ul. Głuskiej 138 (pomieszczenia WTZ i ZAZ), 20 – 380 w Lublinie.

 

Uprzejmie informuję, iż w ww. postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

Grupa Eden Mariusz Jóźwiak, 20-830 Lublin, ul. Leszka 19

Korespondencja: UP 24-173 Markuszów, ul. M. Sobieskiego 6

Skrytka nr 7

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

tabela monitoring

 

Dotyczy oferty nr 4 złożonej przez Wykonawcę Volta Sp. z o.o., Oddział Lublin, ul. Romanowskiego 23 B lok.7, 20-707 Lublin

 

Oferta została odrzucona na podstawie pkt. 9.8.3. Zapytania ofertowego – Wykonawca nie przedłożył w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów.

Oferta została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W toku badania ofert stwierdzono, że dokumenty składające się na ofertę złożoną przez Wykonawcę Volta Sp. z o.o., Oddział Lublin, ul. Romanowskiego 23B lok.7, 20-707 Lublin w postępowaniu na dostawę sprzętu do monitoringu i modernizację systemu monitoringowego w budynku przy ul. Głuskiej 138 (pomieszczenia WTZ i ZAZ), 20 – 380 w Lublinie, zostały podpisane przez Pana Grzegorza Tychmanowicza, dla którego brak jest pełnomocnictwa. Zgodnie z pkt. 9.3. Zapytania Ofertowego, Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Zgodnie z treścią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego do składania oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych i podpisywania dokumentów w imieniu spółki są:

  1. A) prezes zarządu samodzielnie;
  2. B) dwaj członkowie zarządu łącznie;
  3. C) jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

W skład zarządu wchodzą: Pan Konrad Ryszard Koperski – Prezes Zarządu, Pani Anetta, Maria Wójcik – Członek Zarządu, Pan Dariusz Szewczyk – Członek Zarządu.

Do oferty nie zostało załączone pełnomocnictwo dla Pana Grzegorza Tychmanowicza.

W świetle powyższego Zamawiający mając na uwadze pkt. 12.6 Zapytania ofertowego, wezwał Wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę – Pana Grzegorza Tychmanowicza.

Do dnia 29.07.2022 r., godz. 14.00, tj. w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca NIE złożył pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę – Pana Grzegorza Tychmanowicza.

Lublin, 08.08.2022 r.

 

informacja na stronę1

informacja na stronę2

Partnerzy