Konkurs filmowy w ramach realizacji zadania publicznego „Pomost”

Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące konkursu filmowego w ramach realizacji zadania publicznego:

Promowanie dobrych praktyk, wzorów i modeli: funkcjonowanie osób
z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku społecznym, a także
w instytucjach zapewniających im wsparcie

Pomost”

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

 

Zadanie publiczne „POMOST” ma charakter kampanii promującej dobre praktyki, modele i wzory funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku społecznym oraz w instytucjach, które oferują im wsparcie. Działania przewidziane w zadaniu -konkurs filmowy – służą pełniejszej integracji osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem oraz przeciwdziałają dyskryminacji tej grupy osób niepełnosprawnych.

Chcemy pokazać, jaką drogę ku zdrowieniu pokonuje osoba chora i jakie ma możliwości, mimo swojej niepełnosprawności.

§1

Organizator

Organizatorem konkursu filmowego „Pomost” jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, mieszczące się przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie. Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

§2

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział ośrodki działające na terenie województwa lubelskiego, świadczące pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Konkurs polegał będzie na nakręceniu krótkiego (max. 30 min.) filmu, pokazującego radzenie sobie z chorobą psychiczną i drogę osób chorych psychicznie do jak najlepszego funkcjonowania w środowisku, mimo choroby.

3. Istotne będzie innowacyjne, ciekawe, niekonwencjonalne podejście do tematu.
W filmie należy pokazać, w jaki sposób można konsekwentnie i skutecznie radzić sobie z wieloma trudnościami, wynikającymi z choroby psychicznej i jak wypracowany system terapii i rehabilitacji może pomagać w drodze do samodzielności.
Należy pokazać, z jakimi trudnościami zmaga się osoba chorująca psychicznie i jaką drogę ku zdrowieniu pokonuje oraz jakie ma możliwości, mimo swojej niepełnosprawności.

4. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych materiałów.

Spośród nich nagrodzimy 3 najlepsze filmy.

Zostaną przyznane nagrody pieniężne:

I nagroda – 3 000 zł

II nagroda – 2500zł

III nagroda – 1500zł

5. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest zapoznanie się z Regulaminem i wypełnienie Karty Zgłoszeniowej, dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.misericordia.org.pl) i przesłanie wraz z filmem na adres Stowarzyszenia.

6. Na podstawie 10 zakwalifikowanych materiałów zostanie nakręcony jeden dokument, pokazujący jak adekwatny, dostosowany system wsparcia może stanowić pomost, pozwalający osobom chorującym psychicznie satysfakcjonująco żyć mimo choroby.

7. Powstały materiał będziemy chcieli promować przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, zarówno w mieście Lublinie, jak i innych miejscowościach województwa.

8. Wszystkie koszty związane z produkcją filmu konkursowego ponoszą uczestnicy.
Koszt wspólnego dokumentu pozostaje po stronie Organizatora.

9. Uczestnicy przystępujący do konkursu oświadczają, że film jest oryginalny, nie narusza praw osób trzecich, przysługują mu prawa autorskie do filmu, że posiada prawa do utworów i materiałów wchodzących w skład i wykorzystanych w filmie i że przenosi te prawa na Organizatora konkursu, zezwalając mu na wykorzystanie filmu w sposób określony niniejszym Regulaminem.

10. Film nie może zawierać słów, sformułowań, gestów i treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających uczucia religijne.

11. Uczestnik wyraża zgodę na: wykorzystanie przez Organizatora nazwy instytucji, nazwisk, wizerunków, głosu, wypowiedzi zarejestrowanych w filmie i oświadcza, że osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego imienia, nazwiska, głosu, wizerunku, wypowiedzi (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowychDz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, wraz z późniejszymi zmianami)

12. Organizator nie zwraca kopii nadesłanych materiałów.

§3

Termin i warunki dostarczenia filmów

1.Konkurs trwa od 01.07.2013r.

Spotkanie finałowe i wręczenie nagród odbędzie się 23.10.2013r.

2. Termin przyjmowania prac mija 13 września 2013r.

3. Film należy dostarczyć na płycie DVD (video kodowane w formacie MPEG-4)

4. Filmy wraz z kartą zgłoszeniową należy przesyłać na adres:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin

§4

Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane jury.

2. Filmy będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:

  • wartość artystyczna (np. kreatywność, innowacyjność, pomysłowość)

  • wartość techniczna (jakość montażu)

  • wartość edukacyjna i informacyjna (odniesienie się do problematyki)

3. Prace konkursowe, niespełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane przez jury.

4. Jury wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody pieniężne.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 1 października 2013 i zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.misericordia.org.pl

§5

Uwagi końcowe

1.Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem zasad Regulaminu.

2. W przypadku wystąpienia kwestii spornych oraz spraw nieobjętych niniejszym Regulaminem ostatecznie decyduje Organizator konkursu.

3. Osoby do kontaktu, w celu uzyskania dodatkowych informacji:

Barbara Maślik, Ewelina Iwaniak tel.: (81) 743 99 42

Prezes Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

 (-)

Ks. Prałat Tadeusz Pajurek

Partnerzy