Konkurs literacko-plastyczny o Janie Pawle II

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

ogłasza konkurs literacko-plastyczny pt.

Błogosławiony Jan Paweł II -świadek miłosierdzia”

25 lat od wizyty w Lublinie…

 

Konkurs będzie przeprowadzony w kategoriach:

  • literackiej

  • plastycznej

Oczekujemy na prace dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice.

Jeden autor może przesłać maksymalnie dwie prace.

Do pracy zgłoszonej na konkurs należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz dokładnym adresem i numerem telefonu kontaktowego.

Prace, które nie będą spełniać powyższych warunków nie wezmą udziału w konkursie.

Prace można nadsyłać w terminie do 18.05.2012 r. na adres:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, a nagrodzeni autorzy otrzymają nagrody
i dyplomy.

Najciekawsze prace prezentowane będą w „Galerii Przed Kaplicą” przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.

Nagrodzone prace przechodzą na własność Stowarzyszenia.
W przypadku prac literackich Stowarzyszenie nabiera prawa do ich publikacji.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 04.06.2012r. o godzinie 10.30
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie,

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia

Ks. Prałat dr Tadeusz Pajurek

Partnerzy