Konkurs literacko- plastyczny

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

ogłasza konkurs literacko-plastyczny

„Miłosierdzie dzisiaj”

 

Konkurs będzie przeprowadzony w dwu kategoriach: literackiej i plastycznej. Oczekujemy na prace dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice. Jeden autor może przesłać maksymalnie dwie prace. Prace literackie prosimy dostarczać w dwu egzemplarzach.

Do pracy zgłoszonej  na konkurs powinna być dołączona informacja z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz dokładnym adresem  i numerem telefonu kontaktowego.

Prace, które nie będą spełniać powyższych warunków nie wezmą udziału w konkursie.

Prace można nadsyłać w terminie do 28.04.2011 r. na adres:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, a nagrodzeni  autorzy otrzymają nagrody i dyplomy. Najciekawsze prace prezentowane będą w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2, w „Galerii Przed Kaplicą”. Nagrodzone prace przechodzą na własność Stowarzyszenia. W przypadku prac literackich Stowarzyszenie nabiera prawa do ich publikacji.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 09.05.2011r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Abramowickiej 2,
o godzinie 10.30.

Nagrody nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia, będą mogły być  odebrane przez uczestników konkursu we własnym zakresie, w siedzibie Stowarzyszenia. Organizator zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia osób nagrodzonych.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia

Ks. Prałat Tadeusz Pajurek

Partnerzy