„Jan Paweł II – papież dialogu i miłosierdzia” konkurs plastyczno-literacki

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ogłasza konkurs plastyczno-literacki pt.

„Jan Paweł II – papież dialogu i miłosierdzia”

Konkurs będzie przeprowadzony w kategoriach: plastycznej i literackiej.

Oczekujemy na prace dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice.
Prace literackie – poezja.
Jeden autor może przesłać maksymalnie dwie prace.

 

Jeden autor może przesłać maksymalnie dwie prace.Do pracy zgłoszonej na konkurs należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz dokładnym adresem i numerem telefonu kontaktowego.Prace, które nie będą spełniać powyższych warunków nie wezmą udziału w konkursie.

Prace można nadsyłać w terminie do 30.04.2014r. na adres:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, a nagrodzeni autorzy otrzymają nagrody
i dyplomy. Najciekawsze prace prezentowane będą w „Galerii Przed Kaplicą”
przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.
Nagrodzone prace przechodzą na własność Stowarzyszenia.
W przypadku prac literackich Stowarzyszenie nabiera prawa do ich publikacji.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 13.05.2014r. o godzinie 10.30
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie,

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia
Ks. dr Prałat Tadeusz Pajurek

Partnerzy