Konkurs plastyczno – literacki „Barwy niepodległości”

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
dzięki wsparciu Miasta Lublin
ogłasza
konkurs plastyczno – literacki  „Barwy niepodległości”

 Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch  kategoriach: plastycznej i literackiej.
Oczekujemy na prace dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice.
Prace literackie – poezja i proza.
Jeden autor może przesłać maksymalnie jedną prace.

Do pracy zgłoszonej na konkurs należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz dokładnym adresem  i numerem telefonu kontaktowego.

Prace, które nie będą spełniać powyższych warunków nie wezmą udziału w konkursie.

Prace można nadsyłać w terminie do 30.03.2018r. na adres:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, a wyróżnieni autorzy otrzymają nagrody i dyplomy. Najciekawsze prace prezentowane będą w „Galerii Przed Kaplicą” przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.

Nagrodzone prace przechodzą na własność Stowarzyszenia.

W przypadku prac literackich Stowarzyszenie nabiera prawa do ich publikacji.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 10.04.2018r. o godzinie 10.30  w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie,

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia
Ks. dr Prałat Tadeusz Pajurek

Partnerzy