Konkurs plastyczno – literacki pt. „Wielokulturowy Lublin” Jan Paweł II – Mecenas Kultury

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

przy pomocy finansowej Miasta Lublin

ogłasza

konkurs plastyczno – literacki pt. „Wielokulturowy Lublin”

Jan Paweł II – Mecenas Kultury

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej.

Oczekujemy na prace dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice.

Prace literackie – poezja i proza.

Jeden autor może przesłać maksymalnie dwie prace.

Do pracy zgłoszonej na konkurs należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz dokładnym adresem i numerem telefonu kontaktowego.

Prace, które nie będą spełniać powyższych warunków nie wezmą udziału w konkursie.

Prace można nadsyłać w terminie do 04.04.2015r. na adres:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, a nagrodzeni autorzy otrzymają nagrody
i dyplomy. Najciekawsze prace prezentowane będą w „Galerii Przed Kaplicą” przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.

Nagrodzone prace przechodzą na własność Stowarzyszenia.
W przypadku prac literackich Stowarzyszenie nabiera prawa do ich publikacji.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14.04.2015r. o godzinie 10.30
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie,

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia

Ks. dr Prałat Tadeusz Pajurek

Partnerzy