Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ulicy Abramowickiej 2, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Oferta skierowana jest do osób chorujących psychicznie, które doświadczyły przynajmniej 2 pobytów w szpitalu psychiatrycznym.

 

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie „MISERICORDIA”.

 

Osoby zakwalifikowane  będą mogły skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 • kursy przygotowujące do samodzielnego mieszkania,
 • zajęcia grupowe z psychologiem/terapeutą,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • spotkania dla rodzin osób chorujących psychicznie.

 

Po zakończeniu tych działań, wybrani uczestnicy będą mogli zamieszkać w mieszkaniach wspomaganych utworzonych w ramach projektu. Mieszkania te zlokalizowane będą na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk i Żmudź.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:
– formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 (prosimy o wskazanie preferowanej lokalizacji mieszkania –gmina)

– wypełnione przez lekarza psychiatrę Zaświadczenie o stanie zdrowia, załącznik nr 2

– wypełnione przez lekarza rodzinnego  Zaświadczenie od lekarza rodzinnego, załącznik nr 3o braku chorób zakaźnych lub innych chorób somatycznych, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego

Dokumenty te są dostępne na stronie: www.misericordia.org.pl, na stronie [email protected] lub do pobrania osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi, ul. Kasztanowa 24, 22-114 Żmudź.

Dodatkowo kandydat może przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinię psychologa lub terapeuty na temat funkcjonowania społecznego, a także rekomendacje z ośrodków wsparcia, w których przebywał bądź przebywa aktualnie.

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat musi dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną – karty informacyjne leczenia szpitalnego (do wglądu).

Dokumenty należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi , ul. Kasztanowa 24, 22-114 Żmudź,  w godz. 8.00.- 15.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres [email protected] w terminie do 15 lutego 2019 roku.

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Jolanta Bureć, tel. 82 5680129
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

            Zasady rekrutacji uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” prowadzonej przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2, 20-442 Lublin.

 1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 12.02.2019 r. do 14.02.2019 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w terminie 15.02.2019 r.
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona do dnia 18.02.2019 r.

Osoby nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.

Osoby, które złożyły wniosek po okresie rekrutacji i spełniają wymogi formalne, zostaną dopisane do listy oczekujących wg kolejności zgłoszeń i kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji.

 1. Dokumenty wymagane od kandydatów:

– formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 – zamieszczony w ogłoszeniu na stronie internetowej [email protected] lub www.misericordia.org.pl lub do pobrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi , ul. Kasztanowa 24

– zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza psychiatrę (Załącznik nr 2 – zamieszczony w ogłoszeniu na stronie [email protected] lub www.misericordia.org.pl lub do pobrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi ul. Kasztanowa 24

 

– zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego (Załącznik nr 3 – zamieszczony w ogłoszeniu na stronie [email protected] lub www.misericordia.org.pl lub do pobrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi ul. Kasztanowa 24

o braku chorób zakaźnych i innych chorób somatycznych, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego

 

– posiadana dokumentacja medyczna – karty informacyjne leczenia szpitalnego (do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)

 

Dodatkowo kandydat może przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinię psychologa lub terapeuty na temat funkcjonowania społecznego, a także rekomendacje z ośrodków wsparcia, w których przebywał bądź przebywa aktualnie.

 

 1. Sposób dostarczenia dokumentów:

– osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi, ul. Kasztanowa 24, 22-114 Żmudź

– przesłać drogą pocztową na powyższy adres

– przesłać drogą mailową na adres [email protected]

 1. Osoba do kontaktu, udzielająca szczegółów dot. procesu rekrutacji:

Jolanta Bureć, tel. 82 5680129, e-mail: [email protected]

 1. Kryterium oceny nadesłanych zgłoszeń kwalifikujące kandydata do kolejnego etapu rekrutacji:

Spełnienie wymogów formalnych oraz kryterium medycznego: rozpoznanie choroby psychicznej oraz doświadczenie przynajmniej 2 pobytów w szpitalu psychiatrycznym.

 1. Skład zespołu prowadzącego rozmowę kwalifikacyjną:

– przedstawiciel Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

– psycholog/terapeuta/opiekun mieszkania współpracujący ze Stowarzyszeniem Misericordia posiadający doświadczenie pracy w mieszkaniach wspierających osoby chorujące psychicznie

– przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownik socjalny) z gminy, na terenie której zlokalizowane jest mieszkanie wspomagane

 1. Kryterium oceny rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowa kwalifikacyjna polega na przeprowadzeniu wywiadu z kandydatami, który pozwoli stwierdzić o:

– motywacji kandydata do rozwijania i usamodzielnienia się ( niezależnie od aktualnego poziomu samodzielności)

– jego sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej (np. brak mieszkania, brak możliwości finansowych, środowisko rodzinne niesprzyjające zdrowieniu).

 

Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza dokumentacji medycznej– kart informacyjnych leczenia szpitalnego.

 

Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej może towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny, koordynator leczenia, terapeuta).

 

 1. Sposób udzielania informacji zwrotnej kandydatom zakwalifikowanym do projektu:

Zespół kwalifikujący informuje kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego telefonicznie oraz przesyła informacje pocztą.

 1. Sposób udzielania informacji zwrotnej kandydatom nie zakwalifikowanym do projektu:

Zespół kwalifikujący informuje kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego telefonicznie oraz przesyła informacje pocztą.

 1. Dalsze procedury związane z zakwalifikowaniem kandydatów do udziału w projekcie:

Podpisanie uzgodnienia w formie trójstronnego kontraktu (przed zamieszkaniem) pomiędzy

przedstawicielem Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, opiekunem mieszkania wspomaganego i kandydatem zakwalifikowany do projektu, określającego:

– okres pobytu

– zakres udzielanego wsparcia

– poziom odpłatności za korzystanie z mieszkania wspomaganego.

 

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości szans, w tym płci poprzez równy dostęp do uczestnictwa w projekcie uprawnionej grupy osób (polegać ona będzie na odwzorowaniu istniejących w danym obszarze proporcji płci).

 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

            Zasady rekrutacji uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” prowadzonej przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2, 20-442 Lublin.

 1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 11.02.2019 r. do 14.02.2019 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w terminie 02.2019 r.
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona 02.2019 r.

Osoby nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.

Osoby, które złożyły wniosek po okresie rekrutacji i spełniają wymogi formalne, zostaną dopisane do listy oczekujących wg kolejności zgłoszeń i kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji.

 1. Dokumenty wymagane od kandydatów:

formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 – zamieszczony w ogłoszeniu na stronie www.zmudz.naszops.pl  lub do  pobrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi lub w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia)

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza psychiatrę (Załącznik nr 2 – zamieszczony w ogłoszeniu na stronie www.zmudz.naszops.pl  lub do  pobrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi lub w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia)

zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego (Załącznik nr 3 – zamieszczony w ogłoszeniu na stronie www.zmudz.naszops.pl  lub do  pobrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi lub w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia) o braku chorób zakaźnych i innych chorób somatycznych, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego

– posiadana dokumentacja medyczna – karty informacyjne leczenia szpitalnego (do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)

 

Dodatkowo kandydat może przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinię psychologa lub terapeuty na temat funkcjonowania społecznego, a także rekomendacje z ośrodków wsparcia, w których przebywał bądź przebywa aktualnie.

 

 1. Sposób dostarczenia dokumentów:

– osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi ul. Kasztanowa 24, 22-114 Żmudź

– przesłać drogą pocztową na powyższy adres

– przesłać drogą mailową na adres [email protected]

 1. Osoba do kontaktu, udzielająca szczegółów dot. procesu rekrutacji:

Jolanta Bureć, tel. 82 5680129, e-mail: [email protected]

 1. Kryterium oceny nadesłanych zgłoszeń kwalifikujące kandydata do kolejnego etapu rekrutacji:

Spełnienie wymogów formalnych oraz kryterium medycznego: rozpoznanie choroby psychicznej oraz doświadczenie przynajmniej 2 pobytów w szpitalu psychiatrycznym.

 1. Skład zespołu prowadzącego rozmowę kwalifikacyjną:

– przedstawiciel Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

– psycholog/terapeuta/opiekun mieszkania współpracujący ze Stowarzyszeniem Misericordia posiadający doświadczenie pracy w mieszkaniach wspierających osoby chorujące psychicznie

– przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownik socjalny) z gminy, na terenie której zlokalizowane jest mieszkanie wspomagane

 1. Kryterium oceny rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowa kwalifikacyjna polega na przeprowadzeniu wywiadu z kandydatami, który pozwoli stwierdzić o:

– motywacji kandydata do rozwijania i usamodzielnienia się ( niezależnie od aktualnego poziomu samodzielności)

– jego sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej (np. brak mieszkania, brak możliwości finansowych, środowisko rodzinne niesprzyjające zdrowieniu).

 

Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza dokumentacji medycznej– kart informacyjnych leczenia szpitalnego.

 

Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej może towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny, koordynator leczenia, terapeuta).

 

 1. Sposób udzielania informacji zwrotnej kandydatom zakwalifikowanym do projektu:

Zespół kwalifikujący informuje kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego telefonicznie oraz przesyła informacje pocztą.

 1. Sposób udzielania informacji zwrotnej kandydatom nie zakwalifikowanym do projektu:

Zespół kwalifikujący informuje kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego telefonicznie oraz przesyła informacje pocztą.

 1. Dalsze procedury związane z zakwalifikowaniem kandydatów do udziału w projekcie:

Podpisanie uzgodnienia w formie trójstronnego kontraktu (przed zamieszkaniem) pomiędzy

przedstawicielem Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, opiekunem mieszkania wspomaganego i kandydatem zakwalifikowany do projektu, określającego:

– okres pobytu

– zakres udzielanego wsparcia

– poziom odpłatności za korzystanie z mieszkania wspomaganego.

 

 1. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości szans, w tym płci poprzez równy dostęp do uczestnictwa w projekcie uprawnionej grupy osób (polegać ona będzie na odwzorowaniu istniejących w danym obszarze proporcji płci).

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza psychiatry

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Partnerzy