Nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ulicy Abramowickiej 2, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Oferta skierowana jest do osób chorujących psychicznie, które doświadczyły przynajmniej 2 pobytów w szpitalu psychiatrycznym.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie „MISERICORDIA”.

Osoby zakwalifikowane  będą mogły skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 • kursy przygotowujące do samodzielnego mieszkania,
 • zajęcia grupowe z psychologiem/terapeutą,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • spotkania dla rodzin osób chorujących psychicznie.

Po zakończeniu tych działań, wybrani uczestnicy będą mogli zamieszkać w mieszkaniach wspomaganych utworzonych w ramach projektu. Mieszkania te zlokalizowane będą na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk i Łaziska.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:
–  Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1

– wypełnione przez lekarza psychiatrę Zaświadczenie o stanie zdrowia Załącznik nr 2

–  wypełnione przez lekarza rodzinnego Zaświadczenie od lekarza rodzinnego Załącznik nr 3 o braku chorób zakaźnych lub innych chorób somatycznych, które stanowiłyby przeciwskazanie do mieszkania grupowego

Dokumenty te są dostępne na stronie: www.misericordia.org.pl lub do pobrania osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Dodatkowo kandydat może przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinię psychologa lub terapeuty na temat funkcjonowania społecznego, a także rekomendacje z ośrodków wsparcia, w których przebywał bądź przebywa aktualnie.

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat musi dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną – karty informacyjne leczenia szpitalnego (do wglądu).

Dokumenty należy złożyć osobiście na adres biura Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia ul. Głuska 145, 20-385  Lublin (I piętro, sekretariat) w godz. 8.00. – 14.00., przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres [email protected] w terminie do 15 grudnia 2018 roku.

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Arkadiusz Sadowski, tel. 817519501

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

            Zasady rekrutacji uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” prowadzonej przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2, 20-442 Lublin.

 1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 26.11.2018 r. do 15.12.2018 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w terminie 10.12.2018 r. – 2.01.2019 r.
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona 03.01.2019 r.

Osoby nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.

Osoby, które złożyły wniosek po okresie rekrutacji i spełniają wymogi formalne, zostaną dopisane do listy oczekujących wg kolejności zgłoszeń i kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji.

 1. Dokumenty wymagane od kandydatów:

Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1   lub do pobrania osobiście w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

Zaświadczenie o stanie zdrowia Załącznik nr 2 w mieszkaniu wspomaganym wydane przez lekarza psychiatrę lub do pobrania osobiście w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

–  Zaświadczenie od lekarza rodzinnego Załącznik nr 3 o braku chorób zakaźnych lub innych chorób somatycznych, które stanowiłyby przeciwskazanie do mieszkania grupowego

– posiadana dokumentacja medyczna – karty informacyjne leczenia szpitalnego (do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)

 

Dodatkowo kandydat może przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinię psychologa lub terapeuty na temat funkcjonowania społecznego, a także rekomendacje z ośrodków wsparcia, w których przebywał bądź przebywa aktualnie.

 

 1. Sposób dostarczenia dokumentów:

– osobiście na adres biura Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia ul. Głuska 145, 20-385  Lublin ( I piętro, sekretariat)

– przesłać drogą pocztową na powyższy adres

– przesłać drogą mailową na adres [email protected]

 1. Osoba do kontaktu, udzielająca szczegółów dot. procesu rekrutacji:

Arkadiusz Sadowski, tel. 817519501, e-mail: [email protected]

 1. Kryterium oceny nadesłanych zgłoszeń kwalifikujące kandydata do kolejnego etapu rekrutacji:

Spełnienie wymogów formalnych oraz kryterium medycznego: rozpoznanie choroby psychicznej oraz doświadczenie przynajmniej 2 pobytów w szpitalu psychiatrycznym.

 1. Skład zespołu prowadzącego rozmowę kwalifikacyjną:

– przedstawiciel Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

– psycholog / terapeuta /opiekun mieszkania współpracujący ze Stowarzyszeniem Misericordia, posiadający doświadczenie pracy w mieszkaniach wspierających osoby chorujące psychicznie

– przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownik socjalny) z gminy, na terenie której zlokalizowane jest mieszkanie wspomagane.

 1. Kryterium oceny rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowa kwalifikacyjna polega na przeprowadzeniu wywiadu z kandydatami, który pozwoli stwierdzić o:

– motywacji kandydata do rozwijania i usamodzielnienia się ( niezależnie od aktualnego poziomu samodzielności)

– jego sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej (np. brak mieszkania, brak możliwości finansowych, środowisko rodzinne niesprzyjające zdrowieniu).

 

Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza dokumentacji medycznej– kart informacyjnych leczenia szpitalnego.

 

Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej może towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny, koordynator leczenia, terapeuta).

 

 1. Sposób udzielania informacji zwrotnej kandydatom zakwalifikowanym do projektu:

Zespół kwalifikujący informuje kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego telefonicznie oraz przesyła informacje pocztą.

 1. Sposób udzielania informacji zwrotnej kandydatom nie zakwalifikowanym do projektu:

Zespół kwalifikujący informuje kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego telefonicznie oraz przesyła informacje pocztą.

 1. Dalsze procedury związane z zakwalifikowaniem kandydatów do udziału w projekcie:

Podpisanie uzgodnienia w formie trójstronnego kontraktu (przed zamieszkaniem) pomiędzy

przedstawicielem Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, opiekunem mieszkania wspomaganego  i  kandydatem zakwalifikowanym do projektu, określającego:

– okres pobytu

– zakres udzielanego wsparcia

– poziom odpłatności za korzystanie z mieszkania wspomaganego.

 1. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości szans, w tym płci poprzez równy dostęp do uczestnictwa w projekcie uprawnionej grupy osób (polegać ona będzie na odwzorowaniu istniejących w danym obszarze proporcji płci).

 

Partnerzy