Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie prac zleconych obsługi finansowej projektu do realizacji zadania „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym – projektu konkursowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.),

prac zleconych – Specjalista  ds. finansowych – obsługi finansowej zadania p.t. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” projektu konkursowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

wpłynęły następujące oferty:

Ewa Maria Sumisławska
 (dane szczegółowe do wglądu w siedzibie stowarzyszenia
za zgodą Oferenta)

i do realizacji zadania, określonego jako przedmiot ogłoszenia wybrano

Ewa Maria Sumisławska
 (dane szczegółowe do wglądu w siedzibie stowarzyszenia
za zgodą Oferenta)

 

Partnerzy