Numer ogłoszenia 1197469 w Bazie Konkurencyjności dostawa środków czystości do trzech mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk oraz Żmudź

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia 26-07-2019

Termin składania ofert 05-08-2019

Numer ogłoszenia 1197469

 

Data publikacji ogłoszenia 26-07-2019

Termin składania ofert 05-08-2019

Numer ogłoszenia 1197713

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: a) drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] w postaci zeskanowanego dokumentu lub b) pocztą lub osobiście na adres Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, ul. Abramowicka 2, 20 – 442 Lublin. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę [email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Arkadiusz Sadowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia (81) 751 95 01

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków czystości do trzech mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk oraz Żmudź w ramach realizacji projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Kategoria ogłoszenia Dostawy Podkategoria ogłoszenia Dostawy inne Miejsce realizacji zamówienia Województwo: lubelskie Powiat: Wszystkie Opis przedmiotu zamówienia Cel zamówienia Celem zamówienia jest dostawa środków czystości do trzech mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk oraz Żmudź w ramach realizacji projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków czystości do trzech mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk oraz Żmudź w ramach realizacji projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Szczegółową listę środków czystości wraz z ich opisem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W załączniku nr 1 należy wskazać ceny jednostkowe produktów. Na tej podstawie będzie ustalane wynagrodzenie kwartalne wykonawcy wg. zapotrzebowania. Załącznik nr 1 należy bezwzględnie załączyć do oferty.

Zapotrzebowanie: Podana ilość produktów jest ilością orientacyjną, dokładne zapotrzebowanie na konkretne produkty wskazywał będzie Zamawiający – w danym kwartale podana ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Kod CPV 39800000-0

Nazwa kodu CPV Środki czyszczące i polerujące

Harmonogram realizacji zamówienia Cykliczność dostawy: system kwartalny przez okres od 1 sierpnia 2019 r. do 28 lutego 2022r.

Rozliczenie z Wykonawcą za zrealizowaną usługę odbywać się będzie w systemie kwartalnym.

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Wiedza i doświadczenie Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Warunki zmiany umowy a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. d) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia przyczyn niezawinionych przez strony. e) Zmiana umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. g) Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. h) Wszelkie zmiany umowy wyrażone zostaną w formie aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – lista i specyfikacja środków czystości 2.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Ocena oferty Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis kryteriów: 1. Cena – waga 100 % Punktacja: Liczba punktów = (najniższa cena: cena badanej oferty)x 100 %

 

Wykluczenia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Beneficjentem (Zamawiającym), wykonawców których oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego albo nie spełnili warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

Adres Diamentowa 2 20-447 Lublin lubelskie , Lublin Numer telefonu 815287650 Fax 815287630 NIP 7122837748

Tytuł projektu Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Numer projektu POWR.02.08.00-00-0021/17-00

Projekt jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – ŚRODKI CZYSTOŚCI

Partnerzy