Numer ogłoszenia 1197469 w bazie Konkurencyjności Kadra Mieszkań wspomaganych

Informacje o ogłoszeniu

 

Data publikacji ogłoszenia 25-07-2019

Termin składania ofert 02-08-2019

Numer ogłoszenia 1197469

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.08.2019 r. godz. 10:30 w siedzibie Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, Lublin, ul. Abramowicka 2.

Ofertę należy złożyć: a) drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] w postaci zeskanowanego dokumentu lub b)pocztą lub osobiście na adres Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę [email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Arkadiusz Sadowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia (81) 751 95 01

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Głównym zadaniem specjalisty zatrudnionego w ramach Kadry Mieszkania Wspomaganego jest wsparcie osób chorujących psychicznie korzystających z mieszkań wspomaganych, w formach i wymiarze dostosowanych do ich indywidualnej sytuacji, potrzeb i możliwości:

Część 1: Psycholog

Część 2: Terapeuta środowiskowy lub terapeuta zajęciowy

Kategoria ogłoszenia Usługi

Podkategoria ogłoszenia Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia Województwo: lubelskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia Głównym zadaniem specjalisty zatrudnionego w ramach Kadry Mieszkania Wspomaganego jest wsparcie osób chorujących psychicznie korzystających z mieszkań wspomaganych, w formach i wymiarze dostosowanych do ich indywidualnej sytuacji, potrzeb i możliwości.

Przedmiot zamówienia

Część 1: Psycholog, zakres obowiązków: – prowadzenie indywidualnych spotkań i konsultacji z mieszkańcami – prowadzenie grupowych spotkań i konsultacji z mieszkańcami – diagnozę sytuacji, potrzeb i możliwości osób chorujących psychicznie – planowanie działań terapeutycznych – przygotowanie i prowadzenie zajęć mających na celu budowanie samodzielności, umacnianie zasobów, przygotowanie do pełnej aktywności społeczno-zawodowej – realizacja Indywidualnego Planu Wsparcia opracowanego na etapie przygotowania mieszkańców do korzystania z mieszkań wspomaganych – utworzenie wraz z uczestnikiem jego Indywidualnego Planu Rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i poziomu funkcjonowania – monitorowanie postępów rozwoju uczestników – monitorowanie psychicznego stanu zdrowia uczestników i zapewnienie im właściwej opieki psychologicznej – prowadzenie działań z zakresu psychoedukacji – prowadzenie spotkań o charakterze informacyjnym i terapeutycznym dla rodzin osób chorujących psychicznie – prowadzenie dokumentacji pracy z osobą chorującą – współpraca z innymi specjalistami m.in. z opiekunem mieszkania i terapeutą środowiskowym będącymi członkami personelu mieszkania wspomaganego, a także lekarzem psychiatrą, coachem, dietetykiem, prawnikiem i in. – opracowywanie sprawozdań, raportów i dokumentacji dotyczących realizacji zadań.

Część 2: Terapeuta środowiskowy lub terapeuta zajęciowy, zakres obowiązków: – prowadzenie indywidualnych spotkań i konsultacji z mieszkańcami – prowadzenie grupowych spotkań i konsultacji z mieszkańcami – diagnozę sytuacji, potrzeb i możliwości osób chorujących psychicznie – planowanie działań terapeutycznych – przygotowanie i prowadzenie zajęć mających na celu budowanie samodzielności, umacnianie zasobów, przygotowanie do pełnej aktywności społeczno-zawodowej – realizacja Indywidualnego Planu Wsparcia opracowanego na etapie przygotowania mieszkańców do korzystania z mieszkań wspomaganych – utworzenie wraz z uczestnikiem jego Indywidualnego Planu Rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i poziomu funkcjonowania – monitorowanie postępów rozwoju uczestników – prowadzenie działań z zakresu psychoedukacji – prowadzenie spotkań o charakterze informacyjnym i terapeutycznym dla rodzin osób chorujących psychicznie – współpraca z innymi specjalistami m.in. z opiekunem mieszkania i psychologiem będącymi członkami personelu mieszkania wspomaganego, a także lekarzem psychiatrą, coachem, dietetykiem, prawnikiem i in. – prowadzenie dokumentacji pracy z osobą chorującą – opracowywanie sprawozdań, raportów i dokumentacji dotyczących realizacji zadań

Kod CPV 85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV 85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej

Harmonogram realizacji zamówienia Termin realizacji: 1 sierpnia 2019 r. – 28 luty 2022 r. (w przypadku gmin: Lublin i Głusk), 1 września 2019 r. – 28 luty 2022 r. (w przypadku gminy Żmudź).

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – wykształcenie, odpowiednio:

psycholog– wykształcenie wyższe na kierunku psychologia;

terapeuta środowiskowy/zajęciowy– w przypadku terapeuty środowiskowego: certyfikat terapeuty środowiskowego; w przypadku terapeuty zajęciowego: zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia).

Wiedza i doświadczenie ponadto, każdy ze specjalistów: – posiada min. 6-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami chorującymi psychicznie; – posiada wiedzę z zakresu funkcjonującego w Polsce systemu oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; – posiada wiedzę z zakresu mieszkalnictwa chronionego; – posiada min. 6-cio miesięczne doświadczenie w pracy w środowiskowych formach wsparcia dla osób chorujących psychicznie np. środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej, zespół leczenia środowiskowego, zakład aktywności zawodowej, mieszkanie chronione lub ścisłej współpracy z tymi podmiotami; – samodzielność; – odpowiedzialność; – umiejętność pracy w grupie; – kreatywność; – życzliwość.

Zamawiający oceni sposób spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dołączonego szczegółowego CV do Formularza ofertowego.

Warunki zmiany umowy a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. d) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia przyczyn niezawinionych przez strony. e) Zmiana umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. g) Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. h) Wszelkie zmiany umowy wyrażone zostaną w formie aneksu do umowy.

Ocena oferty Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji Cena – waga 100 % Punktacja: Liczba punktów = (najniższa cena: cena badanej oferty)x 100 %

Wykluczenia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Beneficjentem (Zamawiającym), wykonawców których oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego albo nie spełnili warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

Zamawiający

– Beneficjent Nazwa WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

Adres Diamentowa 2 20-447 Lublin lubelskie , Lublin Numer telefonu 815287650 Fax 815287630 NIP 7122837748

Tytuł projektu Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Numer projektu POWR.02.08.00-00-0021/17-00

Projekt jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy