Obniżenie wpłat na PFRON – finansowa korzyść dla firm zamawiających usługę cateringową w Zakładzie Aktywności Zawodowej Misericordia (Santiago Cafe)

Każdy pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągający wskaźnika 6 % zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON – z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Wpłata stanowi wysokość kwoty będącej iloczynem 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wpłaty te stanowią znaczne obciążenie finansowe dla pracodawcy, niemniej jednak istnieje możliwość ich obniżenia. Wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:
1.    osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub,
2.    osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
w wysokości co najmniej 30% – art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Osiągnięcie wskaźnika uprawniającego do wystawiania informacji o wysokości obniżenia wpłaty na PFRON stanowi przeciętny miesięczny udział procentowy osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (wszystkie schorzenia) lub osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (tylko osoby niewidome, psychicznie chore, upośledzone umysłowo, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją) w zatrudnieniu ogółem.
Przy obliczaniu wskaźnika do stanu zatrudnienia nie uwzględniamy osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących niepełnosprawnymi zatrudnionych:
1.    na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
2.    przebywających na urlopach wychowawczych,
3.    nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
4.    będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
5.    nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
6.    przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego jej niepełnosprawność.

Zatem, jeżeli pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON i korzysta z usługi cateringowej lub zakupuje towar w Zakładzie Aktywności Zawodowej Misericordia (Santiago Cafe), może z tego tytułu skorzystać z obniżenia wpłat na Fundusz.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia. Informację o kwocie obniżenia Zakład Aktywności Zawodowej przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze.

W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze (pomimo tego, że wyliczona kwota obniżenia może przewyższać kwotę wynikającą z faktury). Jednocześnie kwota obniżenia nie może przekroczyć 80 % należnej wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca produkcji lub usługi w danym miesiącu. W przypadku, gdy wyliczona kwota obniżenia przekracza 80 % należnej wpłaty, to nabywca produkcji lub usługi może zaliczyć pozostałą część kwoty obniżenia na poczet wpłat na Fundusz w kolejnych miesiącach. Z tym że, przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Korzyści, zatem są obopólne, zarówno dla zamawiającego jak i dla wykonawcy, przy realizacji ważnych społecznie celów związanych z integracją zawodową i społeczną osób wykluczonych.

Zachęcamy firmy do korzystania z naszych usług i korzystania z obniżania składki na PFRON.

Szczegółowe informacje na temat powyższej ulgi można uzyskać u Pani Joanny Sumisławskiej – Księgowej Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia tel. 81 751 95 01

 

W treści wykorzystano artykuł Pana Krzysztofa Buryło.

Plik źródłowy

 

Partnerzy