Ogłoszenie na roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Wołkowianach z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane, obejmujące wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie robót towarzyszących.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-02-2020

Numer ogłoszenia

1229855

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 13.02.2020 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiającego – adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA, ul. Głuska 145, 20-442 Lublin lub na adres email: [email protected]

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irena Drozd

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

665 150 403

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Wołkowianach z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane, obejmujące wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie robót towarzyszących.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: chełmski Miejscowość: Żmudź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zmiana przeznaczenia pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Wołkowianach, na mieszkania wspomagane. Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie robót towarzyszących, to część zmian adaptacyjnych.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej:
· demontaż istniejącej stolarki okiennej i regeneracja parapetu wewnętrznego,
· przygotowanie ościeży do montażu nowej stolarki okiennej,
· montaż nowej stolarki okiennej,
· wykonanie obróbek tynkarskich i malarskich oścież,
· montaż parapetu zewnętrznego,
· oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu,
· wywiezienie materiału z rozbiórki.
Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlanych, robót demontażowych i montażowych oraz robót towarzyszących związanych z wymianą stolarki okiennej oraz parapetów. Planowane do wymiany okna nie mogą spowodować zmian konstrukcyjnych budynku oraz posiadać zewnętrzne walory estetyczne, funkcję użytkową oraz winny być wizualnie tożsame z istniejącą stolarką okienną.

Kod CPV

45420000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7 – roboty budowlane
45421132-8 – instalowanie okien,
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie całości zadania: 30 dni od dnia podpisania umowy. Przewiduje się możliwość wydłużenia tego terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie ustala się szczególnego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Wykaz minimum jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto w zakresie wymiany stolarki okiennej wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający”. Wykaz stanowi załącznik nr 5.

Potencjał techniczny

Nie ustala się szczególnego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie ustala się szczególnego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie ustala się szczególnego warunku.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany przedstawiono we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy przystępujący do zapytania ofertowego obowiązani są przedstawić:
– pisemną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
– oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
– oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem załącznik nr 3;
– oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych z Zamawiającym – o treści zgodnej z załącznikiem nr 4;
– zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2;
– wykaz minimum jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto w zakresie wymiany stolarki okiennej wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający”. Wykaz stanowi załącznik nr 5.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) cena brutto – 80%
b) gwarancja – 20 %.

Sposób oceny:
a) Cena

C = Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 80

b) Gwarancja

Organizator wymaga udzielenia min. 2 lat gwarancji na wykonane prace budowlane. Dodatkowo punktowany będzie każdy dodatkowy pełny rok gwarancji, ale nie więcej niż do 5 lat gwarancji, w następujący sposób:

3 lata gwarancji = 10 pkt jednostkowych
4 lata gwarancji = 15 pkt jednostkowych
5 lat gwarancji = 20 pkt jednostkowych

Okres gwarancji podaje się tylko w pełnych latach.

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru:
S = C + G
Gdzie:
S – oznacza sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych za cenę,
G – oznacza liczbę punktów uzyskanych za okres gwarancji,
Organizator jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która otrzyma największą zsumowaną liczbę punktów oznaczoną jako „S”

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy którzy nie spełnią warunków udziału, ich oferta nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego oraz są powiązani z wykonawcą.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

Adres

Diamentowa 2

20-447 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815287650

Fax

815287630

NIP

7122837748

Tytuł projektu

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0021/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie roboty budowlane 2020

Partnerzy