Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2 działając w imieniu Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, ul. Abramowicka 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm).Przedmiotem zamówienia są usługi księgowe dla Zamawiającego określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.
79210000-9 – Usługi księgowe i audytorskie
79211000-6 – Usługi księgowe
79211100-7 – Usługi księgowania
79211110-0 – Usługi zarządzania listami płac
Szczegółowe zadania wykonawcy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

W postępowaniu przetargowym mogą brać udział wykonawcy:

* spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych
* spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert: cena (100 %).

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pan Jacek Józenko (tel/fax (81) 743 99 42).

Ogłoszenie, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz podstawowe informacje na temat przetargu można znaleźć na stronie internetowej: www.misericordia.org.pl/przetargi/ksieg2

Oferty należy złożyć w biurze Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2 (II piętro) w terminie do dnia 28.12.2009 r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2009 r. o godz. 13.30

Wykonawcy są związani ofertą 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Partnerzy