Ogłoszenie o naborze gmin z terenu województwa lubelskiego do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza nabór gmin z terenu województwa lubelskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego do udziału w realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnym pobycie w szpitalu psychiatrycznym”.

Nabór jest organizowany na podstawie założeń projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym
.

 

Celem naboru jest wyłonienie 5 gmin, w tym: 3 gmin z terenu województwa lubelskiego i po 1 gminie z województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego, zróżnicowanych pod względem społeczno – gospodarczym, które stanowić będą grupę docelową wsparcia projektowego, realizowanego w ramach Projektu.

Celem projektu będzie opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego  do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczące różnych form usług świadczonych
w społeczności lokalnej. Opracowany standard zostanie następnie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomaganego.

 

Przewidywany termin realizacji projektu: 1 marca 2018 r. – 28 luty 2022 r.

 

W związku z tym zapraszamy gminy, które widzą potrzebę wdrożenia opisanego wyżej wsparcia na swoim terenie do udziału w projekcie.

Warunkiem udziału jest:

  • występowanie zdiagnozowanych potrzeb w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym,
  • posiadanie lokalu, który mógłby być zaadaptowany na mieszkanie wspomagane,
  • wymóg zachowania trwałości wsparcia przez okres co najmniej 3 lat od daty zakończenia pilotażu.

 

Kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie ROPS w Lublinie pokój 136
I piętro, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin w dni powszednie w godzinach 7.30 – 15.30 lub nadesłać listownie na ww. adres.

 

 

Zgłoszenie gminy należy przesłać do dnia 06.04.2018 r.

 

 

Osoba do kontaktu:

 

Tel. 81 528 76 47 – Anna Bekier, Anna Czeczko

                                                                                  

wniosek o udział w naborze_gmina

info o naborze gmin

 

 

Partnerzy