Ogłoszenie o wyniku postępowania

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie, ul. Abramowicka 2 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

 

nieograniczonego na wyposażenie zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem towarzyszącym oraz dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, w części I (wyposażenie zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem towarzyszącym) wybrana została oferta złożona przez Pana Sławomira Jankowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PW REXDOM – ul. Skrzetuskiego 12, 20-628 Lublin.Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium Cena Razem
1 Jacek Saran, Tomasz Błaszczuk, Marcin Jankowski – MEGAST S.C. Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin 93,96 199 999,00 zł
2 GORT S.A. ul. Górczewska 8/75, 01-180 Warszawa 92,40 203 350,82 zł
3 GAMA – Plawgo & Zawisza Sp.J. ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin —– 216 919,66 zł
4 MULTI-FRIGO Sp. z o.o. ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin 49,15 382 309,72 zł
5 Sławomir Jankowski PW REXDOM ul. Skrzetuskiego 12, 20-628 Lublin 100,00 187 900,37 zł
6 Małgorzata Szostak FAMA PROJEKT Al. Pokoju 22/104, 31-564 Kraków 93,91 200 080,00 zł

Partnerzy