Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku jednokondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego w celu stworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy, który będzie służył osobom chorym psychicznie oraz dzielnicy Abramowice jako Klub Osiedlowy ze Świetlicą

 

Numer ogłoszenia: 155725 – 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7444733, faks 081 7444733.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie -Organizacja Pożytku Publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku jednokondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego w celu stworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy, który będzie służył osobom chorym psychicznie oraz dzielnicy Abramowice jako Klub Osiedlowy ze Świetlicą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z termomodernizacją budynku jednokondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego w celu stworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy, który będzie służył osobom chorym psychicznie oraz dzielnicy Abramowice jako Klub Osiedlowy ze Świetlicą w nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 122 (dz. nr 1137). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumenty te stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na wykonaniu robot remontowo – budowlanych o wartości do 30% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.12.00-1, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby niniejszego postępowania nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem (tj. rozpoczęciem i zakończeniem) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wybudowaniu lub przebudowaniu budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1000 m3 oraz wartości wykonanych robót co najmniej 400 000 PLN brutto każda
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa sposobu oceny tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (i przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia), tj.: a) kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń , który pełnił funkcje kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnym, w tym zamieszkania zbiorowego (zdefiniowanych w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej 1 000 m3 każdy lub posiada przedmiotowe uprawnienia przez okres co najmniej 5 lat; b) kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; c) kierownikiem robót sanitarnych – posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem: a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 450 000,00 PLN . b) środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 300 000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: – Wykonawcy – pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców, – Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 70
 • 2 – Termin gwarancji – 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1) w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 10 dni, w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych lub/i siły wyższej, klęski żywiołowej, bądź działań zbrojnych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku o przedłużenie terminu wykonania zamówienia, 2) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy i/lub Zamawiającego, 3) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 4) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 5) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, w tym zmiany kierownika budowy i, kierowników robót i inspektorów nadzoru, 6) jeżeli zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień, itp.), 7) gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiany takie nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 8) w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót wyłączonych. 2. Każda ze zmian określona w ust. 2 pkt 5-6 musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ. 3. Zmiana terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w ust. 1 nastąpić może po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego podstawę wydłużenia terminu realizacji zamówienia. 7. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o którym mowa w ust. 1, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie przedłoży szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem o przedłużenie terminu wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.misericordia.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin Fax 81744 47 33 e-mail: [email protected]

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Biuro Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia ul. Abramowicka 2 20- 442 Lublin Biuro w budynku przy Kościele Rektoralnym pw Św. Judy Tadeusza-wejście z tyłu budynku.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Partnerzy