Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu

Numer ogłoszenia: 181747 – 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 169023 – 2013 data 26.08.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7444733, fax. 081 7444733.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138 20-385 Lublin.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138 20-385 Lublin.
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  • Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
Partnerzy