Przetarg nieograniczony na realizację projektu o nazwie: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO W OŚRODKU PROFILAKTYKI I REHABILITACJI OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonego na realizacje projektu o nazwie: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO W OŚRODKU PROFILAKTYKI I REHABILITACJI OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LUBLINIE.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2

NIP: 712-015-74-75, REGON: 430002530,

Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Strona internetowa Zamawiającego: www.misericordia.org.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

2. Zamawiający oświadcza, iż nie ma obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dobudową dźwigu osobowego w Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lublinie.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie, w szczególności:

   1. zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego z osprzętem;

   2. wymianę instalacji elektrycznej;

   3. wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;

   4. malowanie ścian i sufitów.

 1. Wszystkie nazwy producentów, użyte w załączonych do SIWZ przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający za rozwiązania równoważne uważa rozwiązania o parametrach nie gorszych niż wymienione w dokumentacji technicznej, projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej

 2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej placu budowy, zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania.

 3. Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia harmonogramu terminowego realizacji zamówienia.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 5. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

 6. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.

 7. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

 8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).

 9. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników.

 10. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

 11. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót.

 12. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.

 13. Warunkiem realizacji inwestycji przez cały okres jej trwania jest bezprzerwowa praca Ośrodka przy zapewnieniu istniejącej struktury i zapewnieniu kontynuowania niezmniejszonego zakresu świadczeń.

 14. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 5 letniej gwarancji na całość robót, licząc od daty odbioru końcowego robót.

 15. Wymagania Zamawiającego dotyczące ubezpieczenia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodne z niżej wymienionymi wymaganiami.

 1. Okres ubezpieczenia: od daty podpisania umowy do momentu odbioru końcowego robót. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji robót w takim zakresie ważną i opłaconą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na nie gorszych warunkach niż wymagane w niniejszym punkcie, aby ewentualne roszczenia o naprawienie szkód mogły zostać zgłoszone przed upływem terminów przedawnienia wynikającego z przepisów KC.

 2. Minimalny zakres ubezpieczenia OC działalności: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w następstwie posiadania i użytkowania maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a także ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, w tym szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

 3. Minimalne wymagane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

– szkody wyrządzone przez Podwykonawców Ubezpieczonego; dopuszcza się stosowanie regresu do Podwykonawców;

– szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania;

– czyste straty finansowe;

– szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach.

– Minimalna wymagana suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niż 400.000,00 zł.

 1. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

 2. Kod przedmiotu zamówienia według CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45313100-5 Instalowanie wind

 1. Termin wykonania zamówienia

Wykonanie przedmiotu umowy najpóźniej do 13 listopada 2015 r.

 1. Informacja o podwykonawcach.

1. Zamawiający nie wprowadza obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”. Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określa umowa.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający żąda od Wykonawcy, by w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda, w ramach których wykonał montaż dźwigu osobowego.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy z odbiorcą.

 1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował:

Kierownikiem robót – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, oraz minimalnie 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości co najmniej 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

 3. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wzór Wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Dowodami o których mowa w pkt 3) i 5) są:

 1. Poświadczenie;
 2. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a

4) CV osoby, która będzie wykonywała funkcję kierownika budowy wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających, iż ta osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane. 

5) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

 1. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów

 1. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

 2. Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.

 2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: ks. Bogumił Suszyło.

 1. Wniesienie wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy

A. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

B. Zamawiający żąda wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości łącznej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, Wykonawca wnosi, przed zawarciem umowy.

1) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordiana nr: Bank PEKAO S.A. II O/Lublin 45124024961111001013307506

3) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

4) W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja winna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek, przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu oryginał gwarancji.

5) W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin wygaśnięcia dokumentu musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden sposób ograniczać możliwości realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego na zasadach jak dla zabezpieczenia złożonego w pieniądzu.

6) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust.1, dotyczy roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego Wykonania Umowy, w tym zapłaty kar umownych, o których mowa w umowie. Z udzielonego zabezpieczenia Zamawiający może zaspokoić swoje roszczenia powstałe z winy Wykonawcy także w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

7) Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9) W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego, do wysokości roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

10) W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z Aneksu do Umowy.

 1. Termin związania ofertą

 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy w formie oryginału) wraz z wypełnionym i podpisanym kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 2).

 2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII SIWZ.

 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczenia wymienionego w ust. 2 rozdziału VII SIWZ.

2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1), pkt 3), pkt 3) rozdziału XI.

3) Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:

– Wykonawcy – pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,

– Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne

(wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).

Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.

5. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

 5. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

 6. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.

 7. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.

 10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:

 1. nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,

 2. informacji dotyczących ceny,

 3. terminu wykonania zamówienia,

 4. okresu gwarancji,

 5. warunków płatności.

Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

 1. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie

Koperta winna być zaadresowana następująco:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:

Oferta w przetargu nieograniczonego na realizacje projektu o nazwie: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO W OŚRODKU PROFILAKTYKI I REHABILITACJI OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LUBLINIE.

Nie otwierać przed dniem 1 września 2015 r. przed godz. 12.15. Dostarczyć do Biura Stowarzyszenia do godz. 12.00.

WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

UWAGA!!!

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2

Termin:

do dnia 1 września 2015 r., do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2 – Biuro Stowarzyszenia.

Termin:

Dnia 1 września 2015 r., godz. 12:15.

  1. Otwarcie ofert.

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu ww. informacji.

 3. Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena zawarta w ofercie, termin wykonania zamówienia.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Cena oferty to cena kosztorysowa.

 2. Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

 3. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę bez podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

 4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 5. Cenę oferty Wykonawca ustali po sporządzeniu kosztorysu ofertowego w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiary robot i specyfikacje techniczne, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT.

 6. Kosztorys ofertowy powinien być zgodny z przedmiarami robót i powinien zawierać podstawę wyceny robot, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robot, obmiar zastosowany w przedmiarze robot oraz zryczałtowaną cenę jednostkową netto dla każdej pozycji przedmiaru.

 7. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

 8. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

 9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100 pkt.)

Kryteria oceny ofert Waga (%)
Cena oferty 80 %
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20 %
 1. Cena oferty – 80 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 80 pkt.

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20 %

Punktacja:

Liczba punktów: termin maksymalny – 13.11.2015 r. – 0 pkt.

skrócenie terminu wykonania do 31.10.2015 r. – 10 pkt.

skrócenie terminu wykonania do 20.10. 2015 r. lub wcześniejszego – 20 pkt.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. Obliczenia punktów za kryterium ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W ocenie kryterium terminu oferta może otrzymać 0 pkt, 10 pkt, lub 20 pkt.

W przypadku nie wpisania do formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) żadnych wartości dot. ceny i/lub terminu realizacji Zamawiający odrzuci taką ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilości punktów otrzymanych za przyjęte w niniejszym postępowaniu dwa kryteria oceny ofert.

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
   1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

   2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 ustawy .

   3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

   4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

   5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi:

a) kopię polisy, o której mowa Rozdz. III ust. 17 SIWZ;

b) zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

    2. Istotne Postanowienia Umowy [IPU] stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

 1. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załączniki nr 1 do SIWZ:
  a) Przedmiar robót
  b) Przedmiar robót
  c) Przedmiar robót
  d) Architektura

 2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ;

 1. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SIWZ;

 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ;

 3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 do SIWZ;

 4. Wzór wykazu robót budowlanych – załącznik nr 6 do SIWZ;

 5. Wzór wykazu osób – załącznik nr 7 do SIWZ;

Lublin, 19 sierpnia 2015 r.

Partnerzy