„Przyjaźń”- 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, Konkurs plastyczno-literacki

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym

„Misericordia”

ogłasza

Konkurs plastyczno -literacki „Przyjaźń”- 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską

dofinansowany przez Gminę Lublin.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

 1. Propagowanie i promocja twórczości plastycznej i literackiej mieszkańców Lublina.
 2. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie udział mogą brać uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, mieszkańcy domów pomocy społecznej, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz osoby indywidualne.
 2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
 • I grupa – dzieci przedszkolne oraz nauczania wczesnoszkolnego
 • II grupa- uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum
 • III grupa – uczniowie szkół średnich
 • IV grupa – dorosłe osoby niepełnosprawne, amatorsko zajmujące się twórczością plastyczną

Prace konkursowe:

 1. Do Konkursu można zgłaszać prace związane z tematyką 450 – lecia unii polsko‑litewskiej, zwanej Unią Lubelską.
 2. Do Konkursu zgłoszone mogą być wyłącznie prace indywidualnych autorów.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 4. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, witraż.
 5. Minimalny format prac A4, maksymalna B1 (70×100 cm).
 6. Każda praca w każdej kategorii powinna być oznaczona w następujący sposób:
 • Na odwrocie/spodzie pracy powinna być trwale zamieszczona drukowana informacja zawierająca następujące dane: tytuł pracy, wiek/klasa, imię i nazwisko uczestnika/ zał. nr 1
 • Kartę zgłoszenia zawierającą: tytuł pracy, kategorię, imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, dane kontaktowe, imię i nazwisko opiekuna, wychowawcy, terapeuty (jeśli nie jest to zgłoszenie indywidualne), /zał. nr 2
 • Oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora tj. zgodę na prezentację pracy na wystawie
 • Oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych)/ zał. nr 2 oraz oświadczenie dotyczące zgody na rozpowszechnienie wizerunku.
 1. Prace nie spełniające tych warunków nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej ze względu na braki formalne.

Termin i miejsce składania prac:

 1. Prace można składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty.
 2. Prace można składać do 12 kwietnia (w przypadku prac nadesłanych liczy się data stempla pocztowego).
 3. Prace prosimy nadsyłać na adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem” Przyjaźń”
 4. Uczestnik przesyła prace na własny koszt.

Ocena prac:

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wyboru nagrodzonych oraz puli prac wyróżnionych. O ekspozycji prac nienagrodzonych i niewyróżnionych decyduje Komisja Konkursowa.

Nagrody konkursowa:

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Galerii „Przed Kaplicą” przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie dnia 26.04.2019r. o godz. 11.00.

Rozstrzygnięcie Konkursu:

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na witrynie internetowej www.misericordia.org.pl a laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie oraz mailowo.

Postanowienia końcowe

 1. Prace należy odebrać do końca maja 2019 roku.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac nagrodzonych i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym.
 3. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

Koordynator Konkursu: Barbara Maślik, 81 744-47-33

zał. nr 1 metryczki do oznaczenia prac

zał. nr 2 Karta zgłoszenia

Partnerzy