Regularna dostawa artykułów żywnościowych do ZAZ Misericordia w Lublinie

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-04-2019

Numer ogłoszenia

16681

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Drogą elektroniczną:
[email protected]ą tradycyjną lub osobiście:
ZAZ Misericordia –
Biuro Zakładu Aktywności Zawodowej
Kawiarnia Santiago Cafe
ul. Głuska 145
20-385 Lublin

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Sumisławska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 75 195 01

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów żywnościowych do Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia w Lublinie w celu przygotowania posiłków dla dzieci ze Żłobka „Pierwsze Słówka” w Dominowie w ramach projektu „Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej” z podziałem na części:
A – Dostawa – mięsa i wędliny (Kod CPV 15100000-9)
B – Dostawa – drobiu (Kod CPV 15100000-9)
C – Dostawa – ryb (Kod CPV 15200000-0)
D – Dostawa – mrożonych warzyw i owoców (Kod CPV 15330000-0; 15331100-8)
E – Dostawa – pieczywa (Kod CPV 15811000-6)
F – Dostawa – jaj (Kod CPV 03142500-3)
G – Dostawa – ziemniaków (Kod CPV 15310000-4)
H – Dostawa – świeżych warzyw i owoców (Kod CPV 15300000-1)
I – Dostawa – artykułów ogólnospożywczych (Kod CPV 15800000-6)
J – Dostawa – artykułów nabiałowych (Kod CPV 15500000-3)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa artykułów żywnościowych do Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia w Lublinie w celu przygotowania posiłków dla dzieci ze Żłobka „Pierwsze Słówka” w Dominowie w ramach projektu „Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej” RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18

Przedmiot zamówienia

Dostawa artykułów żywnościowych w okresie kwiecień 2019 – styczeń 2021 do Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia w Lublinie w celu przygotowania posiłków dla dzieci ze Żłobka „Pierwsze Słówka” w Dominowie w ramach projektu „Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej” z podziałem na części:
A – Dostawa – mięsa i wędliny (Kod CPV 15100000-9)
B – Dostawa – drobiu (Kod CPV 15100000-9)
C – Dostawa – ryb (Kod CPV 15200000-0)
D – Dostawa – mrożonych warzyw i owoców (Kod CPV 15330000-0; 15331100-8)
E – Dostawa – pieczywa (Kod CPV 15811000-6)
F – Dostawa – jaj (Kod CPV 03142500-3)
G – Dostawa – ziemniaków (Kod CPV 15310000-4)
H – Dostawa – świeżych warzyw i owoców (Kod CPV 15300000-1)
I – Dostawa – artykułów ogólnospożywczych (Kod CPV 15800000-6)
J – Dostawa – artykułów nabiałowych (Kod CPV 15500000-3)

Kod CPV

15000000-8

Nazwa kodu CPV

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości danych artykułów żywnościowych znajdują się w załącznikach nr od A do nr J niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Kwiecień 2019 r. – styczeń 2021 r.
Planowany harmonogram dostaw (dostawy od godz. 6.00 do godz. 14.30 – nie dotyczy dostaw pieczywa:
A i B – Dostawa – mięsa, przetworów mięsnych i drobiu: średnia częstotliwość dostawy co drugi dzień roboczy;
C – Dostawa – ryb: średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu;
D – mrożonych owoców i warzyw: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu;
E – Dostawa – pieczywa: dostawa w każdy dzień roboczy do godz. 6.00;
F – Dostawa – jajek kurzych: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu;
G – Dostawa ziemniaków: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu;
H – Dostawa warzyw i owoców świeżych: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu;
I – Dostawa – artykułów ogólnospożywczych: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu;
J – Dostawa – artykułów nabiałowych: średnia częstotliwość dostawy od 1 do 2 razy w tygodniu

Załączniki

Zał. nr 1 – oferta (1)

Zał. nr 2 – oswiadczenie-rodo

Zał. nr 3 – wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje istotnych warunków zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę/oferty sporządzić należy na załączonym/ch druku/ach „OFERTA” – załącznik nr 1 zapytania ofertowego, dopuszcza się również oferty złożone na innych drukach pod warunkiem, iż będą zawierały istotne części składowe zapytania.
2. Ponadto do oferty/ofert należy załączyć oświadczenie dotyczące RODO – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert – cena ofertowa brutto (C1) – waga 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie całkowita cena za dostawę wykazanej ilości poszczególnych artykułów spożywczych – podzielonych na dziewięć części. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę dostawy poszczególnych artykułów spożywczych, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru.
10 (max. liczba punktów w ocenianej pozycji)
gdzie:
C1 – Liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

Adres

Abramowicka 2

20-442 Lublin

lubelskie , lubelski

Numer telefonu

817519501

Fax

817519501

NIP

7120157475

Numer naboru

RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18
Partnerzy