Rozeznanie rynku na wykonanie usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – prosimy o oferty

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. .

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie Warsztat Terapii Zajęciowej Lublin, Lublin ul. Abramowicka 2 planuje zlecenie zadania wynikającego z art.23711§2 Kodeksu pracy i obejmujące czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy”( Dz.U. Nr 109 poz.704 z póź. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. Nr 180 poz.1860 z póź. zm.)

 

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na ww. usługę.

 

Poniżej szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

 

Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm BHP i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zlecenia tej usługi od czwartego kwartału 2015 r.

 

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie miesięcznej ceny brutto za kompleksową usługę.

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 31.08.2015 r. na adres mailowy [email protected]. Kontakt telefoniczny: Jadwiga Leśniewska 81 759 92 99 w.22, w godz. od 10.00 do 15.00.

 

 

 1. Przedmiot usługi:

Zadania Zleceniobiorcy wynikają z art. 23711 §2 Kodeksu pracy i obejmują czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. ,w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. Nr l09 poz. 704 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 |lipca 2004 r. ,,w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 180 poz.1860 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:

 1. Przeprowadzanie 2 razy w roku problemowej oraz 2 razy w roku kompleksowej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków i zagrożeń.
 2. Przeprowadzanie 2 w roku kontroli przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie przestrzegania przepisów ogólnych i wynikających z miejscowej instrukcji bezpieczeństwa  pożarowego.
 3. Bieżące informowanie kierownika Warsztatu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 4. Sporządzanie i przedstawianie Zleceniodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 5. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy Zleceniodawcy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 8. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Przeprowadzanie szkoleń wstępnego ogólnego i szkoleń okresowych w siedzibie Zleceniodawcy, bez względu na ilość osób.
 10. Współdziałanie w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz przed Państwową Strażą Pożarną.
 11. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i   dokumentacji.
 12. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 13. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań  bezpieczeństwa  i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach pracy.
 14. Przedstawianie Zleceniodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 15. Udział w opracowywaniu przepisów wewnętrznych regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 16. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp.
 17. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy oraz wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy.
 18. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy.
 19. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 20. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 21. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 22. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami oraz współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami  zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska,  określonego w odrębnych przepisach.
 23. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz przedkładanie Zleceniodawcy wniosków wynikających z wyników tych badań.
 24. Uczestniczenie w pracach, w przypadku powołania przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

Usługi wymienione będą wykonywane tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, w siedzibie Zleceniodawcy, w obiektach oddanych do użytku.

 

 1. Wymagania:

W celu prawidłowego przeprowadzenia usługi należy wykazać że osoba lub osoby wykonujące usługi posiadają wiedzę i doświadczenie w tego rodzaju świadczeniu usług poprzez udokumentowanie:

 • posiadania uprawnień w zakresie bhp o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 •  posiadania uprawnień inspektora lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej, o których mowa ustawie  dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej,
 • posiadania uprawnień do prowadzenia szkoleń okresowych (kurs pedagogiczny lub uprawnienia pedagogiczne),
 • posiadania uprawnień do prowadzenia szkoleń w zakresie I pomocy i zagadnień ochrony przeciwpożarowej np. uprawnień do nauczania I pomocy, kurs kwalifikowany I pomocy przedmedycznej, uprawnienia ratownika medycznego, uprawnień inspektora lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej.
 • realizowania – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – świadczeń okresowych lub ciągłych w zakresie obsługi bhp instytucji lub zakładów, w których przebywają lub pracują osoby niepełnosprawne, np. Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakłady Pracy Chronionej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Ośrodki Pomocy Społecznej. Dopuszcza się wykazanie świadczenia usług jako firma zewnętrzna lub jako zatrudnienie w w/w instytucjach lub zakładach.

 

 1. Cena:

Cena powinna obejmować wszystkie zadania wyszczególnione w przedmiocie usługi (łącznie kwota  miesięcznej usługi brutto), powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie  rozpoznanie rynku firm BHP i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zlecenia tej usługi od czwartego kwartału 2015 r.

Partnerzy