Specyfikacja warunków zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA      

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy

w Lublinie, ul. Abramowicka 2

 

wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach

              wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Lublin, grudzień  2010r.

 

1.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Środowiskowy Dom Samopomocy

Nr konta bankowego: 48 1240 2496 1111 0010 1335 1684

NIP: 946-21-43-508

Dokładny adres do korespondencji: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, tel.(81) 743-99-42

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (81) 743-99-42

 

2.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm). zwanej dalej ustawą Pzp – w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.

 

3.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi księgowe dla Zamawiającego określone w Rozporządzeniu Komisji (WE)   Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

79210000-9 – Usługi księgowe i audytorskie

79211000-6 – Usługi księgowe

79211100-7 – Usługi księgowania

79211110-0 – Usługi zarządzania listami płac

1)   Szczegółowe zadania wykonawcy:

a)    prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych (do 20 szt. rocznie);

b)   prowadzenie ewidencji wyposażenia ( do 100 pozycji rocznie);

c)    aktualizacja wyceny środków trwałych;

d)   księgowanie na kontach księgi głównej i prowadzenie właściwej dokumentacji pomocniczej (do 180 pozycji miesięcznie);

e)    sporządzanie bilansu zamknięcia miesiąca, kwartału, półrocza, roku oraz dokonywanie wymaganych przez jednostki nadzorujące sprawozdań finansowych (m.in. kwartalne, roczne, za całość wykonania zadania i inne według wskazań jednostek nadzorujących) w terminach określonych przez jednostkę nadzorującą;

f)     sporządzanie zestawień obrotów i sald (miesięczne, za pełny rok kalendarzowy, na koniec wykonania zadania);

g)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do windykacji należności;

h)    sporządzanie określonych przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych – deklaracji podatkowych;

i)      sporządzanie i składanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dla jednostki          i osób zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenie – do 35 osób miesięcznie);

j)     obsługa pracowników Zamawiającego w zakresie spraw finansowo – księgowych związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności (dla grupy pracowników do 35 osób):

     prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń,

     przygotowywanie list płac dla zatrudnionych u Zamawiającego pracowników,

     nadzór nad terminową wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń należnych pracownikom,

     naliczanie świadczeń urlopowych i przygotowanie list płac wypłaty świadczeń,

     wystawianie zaświadczeń stwierdzających zatrudnienie pracownika i wysokość jego wynagrodzenia,

     przygotowywanie wniosków emerytalno – rentowych,

k)   prowadzenie korespondencji związanej tematycznie z zakresem wykonywanych obowiązków;

l)      prawidłowe organizowanie obiegu, kontroli, archiwizowania i zabezpieczania dokumentów księgowych, tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w tym zakresie;

m)  nadzór nad prowadzoną dokumentacją i obrotem kasowym;

n)    opracowywanie rocznego planu finansowego i zmian planu w ciągu roku kalendarzowego;

o)   opracowywanie bieżących informacji o sytuacji finansowej Zamawiającego,

p)   udzielanie wyjaśnień organom kontrolnym w trakcie prowadzonych kontroli, przedkładanie stosownej dokumentacji,

q)   czynna reprezentacja Zamawiającego w trakcie prowadzonych kontroli.

 

4.    TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1)   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

2)   Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, z tym, że prowadzenie               i przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej może odbywać się                w miejscu wskazanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że dokumenty i księgi będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych.

3)   Wykonawca wyznaczy osobę do kontaktów z Zamawiającym, z kwalifikacjami głównego księgowego, zwaną dalej osobą prowadzącą, która przynajmniej przez czas 16 godzin w tygodniu w pełnej dyspozycyjności będzie wykonywać swoje czynności wynikające z realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego. Wyznaczenie terminów i liczby godzin wykonywania pracy w siedzibie Zamawiającego przez osobę prowadzącą określi umowa z Wykonawcą.

5.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1)   Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,                        w szczególności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie                 z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz.1022 z późn. zm.);

b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy.

2)   Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

a)    w zakresie warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1 a) SIWZ wymagane jest: dokument potwierdzający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z informacją o prowadzeniu działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, wraz z podaniem numeru wpisu do rejestru biegłych rewidentów lub doradców podatkowych. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1;

b)   w zakresie warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1 b) i c) i d) ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 2.

 

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W UST. 5

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1)   Warunki szczegółowe określone w ust. 5 pkt 2 a) SIWZ – do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć jeden z dwóch dokumentów:

– Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z oznaczeniem, że firma ma uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, działalności rachunkowo-księgowej, badania sprawozdań finansowych lub inna równoważna, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku należy podać numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów lub doradców podatkowych osób, które w imieniu Wykonawcy będą realizować zamówienie. Wykonawca powinien również złożyć oświadczenie, że po otrzymaniu certyfikatu księgowego lub świadectwa kwalifikacyjnego osoba, której dokument dotyczy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Lub

– Kopię dokumentu (certyfikat księgowy, świadectwo kwalifikacji, zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów lub doradców podatkowych), który według rozporządzenia,
o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 a) uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz oświadczenie, że
po otrzymaniu certyfikatu księgowego lub świadectwa kwalifikacyjnego osoba, której dokument dotyczy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

2)   Warunki szczegółowe określone w ust. 5 pkt 2 b) SIWZ: wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

 

7.    INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

 

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Abramowicka 2,  20-442 Lublin.

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie warunków zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.misericordia.org.pl  Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane warunków niniejszym postępowaniem.

 

 

8.      OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Jacek Józenko, tel. (81) 743-99-42,

 

9.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 11 pkt 1 SIWZ.

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1)   Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ              i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2)   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

3)   Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum  w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4)   Na ofertę składają się następujące dokumenty.

a)    Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załącznikunr 1 do SIWZ, z podaniem całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usług księgowych na rzecz Zamawiającego w złotych polskich –  powiększone    o należny podatek  VAT oraz  wynagrodzenie brutto za cały czas trwania umowy czyli przez 12 miesięcy – także powiększone o podatek VAT („Wynagrodzenie”),

b)   Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z ust. 5 pkt 2 SIWZ. Treść oświadczeń jest zawarta we wzorze formularza cenowego oferty

c)    Oświadczenie, w których Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, treść oświadczenia jest zawarta we wzorze formularza cenowego oferty

d)   Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie dotyczące Uzupełnionego Wzoru Umowy, o których mowa w ust. 12 SIWZ.

e)    Załączniki w postaci dokumentów opisanych w ust. 6 pkt 1 SIWZ.

5)   Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

6)   Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

7)   Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej, nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie,  ul. Abramowicka 2 – nie otwierać przed dniem 23.12.2010 roku, do godz.13.30

8)   Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

 

 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

9)        Termin składania ofert upływa 23.12.2010r. o godz. 13.00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10)    Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

11)    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2010r, o godz. 13,30 w siedzibie Zamawiającego, w biurze na II piętrze.

12)    Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek.

 

 

12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione na podstawie kryterium ceny, która stanowi 100 % kryterium wyboru:

Kryterium: Cena – 100 %

 

 

13.  WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1)   Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

2)   Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie  (tj. wynagrodzenie). Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.

3)   Do oferty należy załączyć: wydruk Uzupełnionego Wzoru Umowy oraz oświadczenie                  o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia zawarty został w załączniku do SIWZ.

 

 

14.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

     Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

 

15.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

 

     Wykonawcom i innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego  przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI w/w ustawy.     

 

 

 

 

 

16.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę        o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 

 

17.  ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1)        formularz cenowy oferty wraz z oświadczeniami wymienionymi w SIWZ

2)        wykaz osób wykonujących zamówienie

3)        wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Załącznik nr 1

 

 

 

Oferta w przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na usługi księgowe,

ogłoszonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2

 

 

………………………………………………..

Miejscowość, data

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i siedziba Wykonawcy

składa ofertę wykonania zamówienia publicznego na usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2.

 

Oferta została przygotowania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).

 

1.    Formularz cenowy oferty.

 

Za wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i wzorze umowy oferujemy wykonanie zamówienia za następującym wynagrodzeniem.

Stawka w formularzu podana jest w złotych polskich.

 

 

Wynagrodzenie netto

podatek VAT

Wynagrodzenie brutto (wynagrodzenie netto plus VAT)

Stawka za całość zamówienia

 

 

 

 

W formularzu cenowym zawarta jest oferowana cena za wykonanie całości zamówienia.

Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w formularzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Oświadczenia.

 

                                                   i.      Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu.

 

 

Oświadczamy, że …………………………………………………………………………………………..:

                                                                                      nazwa Wykonawcy

 

    1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
    2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia..
    3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
    4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2) Oświadczamy, że …………………………………………………………………………………………..:

                                                                                      nazwa Wykonawcy

po otrzymaniu certyfikatu księgowego lub świadectwa kwalifikacyjnego osoba, której dokument dotyczy nie straciła uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694      z późn. zm.).

 

4)        Oświadczenie o związaniu ofertą

 

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

 

5)        Oświadczenie w sprawie Uzupełnionego Wzoru Umowy.

 

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z Uzupełnionym Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty.

 

 

Załączniki:

1.    Uzupełniony wzór umowy

2.    Dokumenty, o których mówi ust. 5 pkt 1 SIWZ – ………… szt.

 

 

 

 

Podpisy i pieczęć Wykonawcy:

 

 

 

 

 

       Załącznik nr 2

 

 

 

 

                                          WYKAZ OSÓB

 

które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

 

 

 

    Lp.

 

        Imię i nazwisko

 

 

      Posiadane kwalifikacje zawodowe

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Podpisy i pieczęć Wykonawcy:

 

 

 

UWAGA:

Do niniejszego wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wymaganych kwalifikacji osób wykonujących zamówienie lub uczestniczących w wykonywaniu  zamówienia.

Partnerzy