Umowa na usługi księgowe dla ŚDS

                             Załącznik nr 3

UMOWA

NA USŁUGI KSIĘGOWE DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LUBLINIE UL. ABRAMOWICKA 2

 

 (zwana dalej „Umową”) zawarta dnia ……………………………………………..  r. w Lublinie

 

POMIĘDZY:

 

Środowiskowym Domem Samopomocy z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Abramowickiej 2,

 

 

reprezentowaną przez:  Dyrektora …………………………………………………………

(zwanym dalej „Zamawiającym”)

 

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………………, przy ulicy ……………………………………………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców /ewidencji działalności gospodarczej[1] pod nr KRS/ numerem REGON[2] ………………………………………………………

reprezentowaną przez : ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

(zwanym dalej ” Wykonawcą”)

 

Zamawiający przeprowadził procedurę przetargu nieograniczonego na usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została załączona do niniejszej Umowy.

Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

 

W związku z tym strony umowy niniejszym uzgadniają, co następuje:

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy:

  1. Ogólne Warunki Umowy;
  2. Następujące załączniki:

Załącznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy z dnia …………………………………………….. na usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, ul .Abramowicka 2

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie w szczególności:

Wykonawca wykona Usługi zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

Zamawiający dokona płatności zgodnie z postanowieniami Umowy.

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

1.    Definicje

O ile treść Umowy nie stanowi inaczej, następujące terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie:

1)   „Umowa” oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy;
2)   „OWU” oznacza Ogólne Warunki Umowy w sprawie Zamówienia Publicznego;
3)   „Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu, a „Strony” oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę;
4)   „Usługi” oznaczają usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych będące przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia Publicznego zawartym w SIWZ;
5)   „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik 1 do Umowy;
6)   „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy;

 

2.             Przedmiot Umowy, OKRES OBOWIĄZYWANIA

1) Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługi, a  Zamawiający zobowiązuje się w zamian zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie.

2) Świadczenie Usług przez Wykonawcę nastąpi w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.  zapłata wynagrodzenia za Usługi będzie następować w okresach miesięcznych.

3.    ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1)   Zasady ogólne

a)    Wykonawca będzie świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu Usług.

b)   Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku                             z nieprawidłowym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia.

c) Wykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia innym podmiotom.

2)   Przeniesienie praw

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, nie później niż z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, wszystkie dokumenty (w wydaniu papierowym lub na nośnikach komputerowych) wraz z ich szczegółowym wykazem, które powstały w wyniku realizacji Zamówienia.

3)   Ubezpieczenie, jakie ma zapewnić Wykonawca

a) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia swojej działalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 61, poz. 537) (jako równoważne należy uznać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności doradztwa podatkowego lub ubezpieczenie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych);

b)   na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający, że zawarta została umowa ubezpieczenia, o której  mowa w pkt a) wraz          z aktualnym dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej.

4)   Działania Wykonawcy wymagające uprzedniej akceptacji Zamawiającego

Wykonawca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem któregokolwiek z następujących działań:

a)    zmiany osoby prowadzącej, o której mowa w ust. 3 pkt 3 SIWZ oraz zmiany w 16-sto godzinnym czasie wykonywania zamówienia w siedzibie zamawiającego;
b)   dotyczącej zmiany miejsca prowadzenia i przechowywanie ksiąg rachunkowych                       i dokumentacji finansowej – może odbywać się ono w miejscu wskazanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że dokumenty i księgi będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych, do czego Wykonawca zobowiązuje się na piśmie. Jednocześnie Wykonawca musi spełnić warunki określone w art. 11 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), czyli powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg i zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek przekazania potwierdzonego oryginału zgłoszenia do urzędu skarbowego i zobowiązać się na piśmie do udostępnienia ksiąg rachunkowych i dokumentów finansowych na żądanie Zamawiającego lub w przypadku kontroli wykonywanej przez jednostki nadzorujące.   

 

4.    ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały, dokumentację, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, urządzenia i inne środki techniczne konieczne do wykonywania zamówienia, które obecnie znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i można z nich korzystać w siedzibie Zamawiającego. W przypadku prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej Zamawiającego poza jego siedzibą w miejscu wskazanym przez Wykonawcę Wykonawca korzysta z własnego sprzętu komputerowego, urządzeń i innych środków technicznych.  

 

5.    Sprawdzanie stanu wykonania umowy i odbiór usług

1)   Sprawdzanie stanu wykonania Umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania Umowy               i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.

2)   Odbiór Usług

        a)     Podstawą odbioru usługi są sprawozdania finansowe wymagane i kontrolowane przez jednostki nadzorujące będące stroną umowy na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2 (kwartalne, półroczne i za całość wykonania zadania) oraz przekazane kompletne księgi rachunkowe wraz ze sporządzonymi bilansami i rachunkami wyników i strat po zakończeniu całości zadania czyli do 31.12.2011r. 

        b)     W przypadku odmowy dokonania odbioru Usług przez Zamawiającego przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń i terminu złożenia wyjaśnień oraz wprowadzenia ewentualnych poprawek.

 

6.    PERSONEL WYKONAWCY

Zwalnianie lub wymiana Personelu

1) Wykonawca wyznacza do wykonania zamówienia następujące osoby:

a)    ………………………………………………

b)   ………………………………………………

c)    ………………………………………………

2)   Spośród osób, które są wymienione w pkt. 1 Wykonawca wyznacza osobę określoną w pkt. 1 …. …………………………………………………….. jako osobę prowadzącą, o której mowa w ust. 3 pkt 3 SIWZ.

3)   Z wyjątkiem przypadków zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego, nie będzie żadnych zmian co do składu Personelu, przy czym ewentualna odmowa wrażenia zgody na zmianę składu powinna zostać uzasadniona na piśmie przez Zamawiającego. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu koniecznym stanie się zastąpienie jakiegokolwiek członka Personelu, Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji osobę o tych samych lub wyższych kwalifikacjach.

4)   Jeżeli Wykonawca poweźmie wiadomość, że wobec któregokolwiek członka Personelu:

a)    postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub takiego przestępstwa, za które może zostać orzeczony zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, a orzeczenie takiego zakazu mogłoby mieć znaczenie dla zaufania Zamawiającego do Wykonawcy lub wpływ na przebieg wykonywania Umowy lub że
b)   wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub przedsięwzięto inne, podobne procedury,
     Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego, a na pisemne żądanie Zamawiającego zastąpi tego członka Personelu, osobą o kwalifikacjach i doświadczeniu akceptowalnych przez Zamawiającego.

5)   Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany Personelu.

 

7.    WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMOWY

1)   Wynagrodzenie

Za wykonanie Usług Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości ……………………………. złotych netto, plus podatek VAT …….. %, czyli ………………………………………………. złotych brutto zgodnie ze ofertą Wykonawcy złożona w procedurze przetargu nieograniczonego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2)   Faktury i warunki płatności

a)    Faktury będą wystawiane w okresach miesięcznych  w dniu 10-tego następnego miesiąca kalendarzowego po wykonaniu zamówienia w miesiącu poprzedzającym  (w przypadku gdy jest to niedziela lub święto faktura jest wystawiana w pierwszym dniu pracującym) z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury. Z tym, że w przypadku, gdy nie zostanie złożone sprawozdanie lub wykonany bilans, o których mowa w ust. 3 pkt 1e) SIWZ, Zamawiający ma prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu sporządzenia i złożenia w jednostkach nadzorujących tych dokumentów.

b)   Płatności będą dokonywane na podstawie wystawionych faktur, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………

3)   Odsetki za opóźnienie

Za każde opóźnienie w płatności Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych.

 

8.    OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

1)   Jeśli w toku wykonywania Umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie, a szczególnie sprawozdania do jednostki nadzorującej, bilans za poszczególne lata kalendarzowe oraz listy płac, deklaracje podatkowe i ZUS nie zostanie wykonane w terminie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

2)   W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy termin na wykonanie Umowy. W przypadku konieczności zapłacenia odsetek od zapłaty za nieterminowe wykonanie i zapłatę (dotyczy deklaracji podatkowych i ZUS, list płac) Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty odsetek za nieterminowe płatności, które sam musi uiścić właściwym podmiotom. W przypadku zaistnienia opóźnień Zamawiający wstrzymuje termin wypłaty wynagrodzenia zgodnie z ust. 7 pkt 2a) i może również żądać zapłaty kary umownej w wysokości kwoty wyrządzonej szkody. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od Umowy.

3)   Jedna ze Stron Umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku              z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, może odstąpić od Umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej  Strony, gdy:

a)    wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości, zostanie rozwiązana umowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, ul. Abramowicka 2 i Zdrowa 14 , na podstawie której Zamawiający otrzymuje środki na prowadzenie działalności;

b)   po upływie 1 miesiąca od dnia zawieszenia realizacji obowiązków drugiej Strony wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia Siły Wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie Siły Wyższej.

c)    po ustaniu Siły Wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.

4)   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu świadczenia Usług do dnia odstąpienia od Umowy.

 

9.    POUFNOŚĆ

1)   Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Niemniej, Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

2)   Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 1 w innych celach niż wykonanie Umowy.

3)   Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, o których mowa w pkt. 1 pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy.

 

10.         ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1)   Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

2)   Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu polubownego lub sądu powszechnego właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

 

11.     SIŁA WYŻSZA

1)             Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.

2)             Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub wypowiedzenie z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych.

3)             Dla potrzeb Umowy, „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu  należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

4)             Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.

5)             W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.

 

12.     PRAWO WŁAŚCIWE, JĘZYK, EGZEMPLARZE UMOWY i zmiany umowy

1)   Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

2)   Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim,

3)   Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

4)   Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 


[1] Niepotrzebne skreślić

[2] Niepotrzebne skreślić – numer REGON w przypadku prowadzenia działalności gosp. bez wpisu do rejestru przedsiębiorców

Partnerzy