Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” poszukuje Wykonawcy do wykonania zadania p.n. „Organizacja wydarzenia kulturalnego – Dni Kultury osób niepełnosprawnych” w dniach 03 – 07 stycznia 2020 w Kościele pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie przy ul. Głuskiej 145

Loga

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

 

poszukuje Wykonawcy do wykonania zadania p.n. „Organizacja wydarzenia kulturalnego – Dni Kultury osób niepełnosprawnych” w dniach 03 –  07 stycznia 2020 w Kościele pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie przy ul. Głuskiej 145

 

Zamawiający

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin

 

Miejsce wykonywania zadania:

Kościół pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie przy ul. Głuskiej 145

Catering: Sala Audiowizualna przy ul. Głuskiej 138 w Lublinie

 

 Wymagania niezbędne:

– realizacja 1 usługi nagłośnienia imprezy/konferencji/gali/szkolenia w ciągu ostatnich 3 lat.

Wykonawca ma obowiązek wykazania się dowodem potwierdzającym wykonanie usługi np. fakturą/rachunkiem.

 

 

Zakres zadań:

 – przygotowanie wystawy plastycznej osób z niepełnosprawnością – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

– zapewnienie nagłośnienia w dniu 07.01.2020. zgodnie z wymogami Zamawiającego tj. nagłośnienie Teatru Przebudzenie ze Środowiskowego Domu Samopomocy Misericordia – 5 mikrofonów bezprzewodowych do vocalu, 2 mikrofony do instrumentów – gitara, keyboard, zestaw nagłaśniający, kolumna odsłuchowa. Nagłośnienie powinno być adekwatne do kubatury kościoła.

– zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, po ustaleniu z Zamawiającym

– zapewnienie osoby do przeprowadzenia spotkania pt.  Jakubowe Jasełka w dniu 07.01.2020.

– zapewnienie cateringu dla 150 osób – uczestników spotkania w Sali Audiowizualnej przy ul. Głuskiej 138 w Lublinie. W ramach cateringu zaplanowano wydanie zupy, drugiego ciepłego posiłku, ciasta, kawy, śmietanki, cukru, herbaty, wody niegazowanej na zastawie porcelanowej. Szczegółowe ustalenia menu nastąpią z Wykonawcą.

– uprzątnięcie kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie po zakończeniu uroczystości

 

 

Kryterium oceny oferty:

100% – cena

 

Zamawiający dysponuję kwotą na wykonanie zadania w wysokości 8 130,08 zł netto.

 

Osoby zainteresowane złożeniem oferty wg załączonego  wzoru są proszone o przesłanie oferty na adres e-mail: [email protected] do dnia 31.12.2019 lub pocztą lub osobiście na adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia Lublin ul. Głuska 145 sekretariat I piętro.

 


Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Renowacja obiektu zabytkowego – Kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie”
finansowanego w ramach RPO WL 2014-2020 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

 

Formularz-Dni-Kultury-2020 –

Klauzula informacyjna w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” administrator danych informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy  jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin NIP 712-015-74-75; REGON: 430002530

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w procesie wyboru Wykonawcy, którego celem jest wybór Wykonawcy do wykonania zadania p.n. „Organizacja wydarzenia kulturalnego – Dni Kultury osób niepełnosprawnych” w dniach 03-07 stycznia 2020 , a podstawą prawną ich przetwarzania bez odrębnej zgody Wykonawcy  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie danych Wykonawcy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie wyboru Wykonawcy do wykonania zadania p.n. „Organizacja wydarzenia kulturalnego – Dni Kultury osób niepełnosprawnych” w dniach 03-07 stycznia 2020 .

3) odbiorcą Wykonawcy danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

4) dane osobowe Wykonawcy  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów w procesie wyboru Wykonawcy. Jeżeli nie zostanie podpisana z Wykonawcą umowa, to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu wyboru Wykonawcy zostaną zarchiwizowane i usunięte.

6) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – Wykonawca posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Wykonawcy w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Wykonawcę cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

8) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: „RODO”.

9) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawapodanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Wykonawcę „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające dane osobowe Wykonawcy mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych procedur wyboru, niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel.

10) Dane Wykonawcy co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

Partnerzy