Wymiana stolarki okiennej nr 2 – Misericordia

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2019

Numer ogłoszenia

1222129

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 27.12.2019 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiającego – adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA, ul. Głuska 145, 20-442 Lublin lub na adres email: [email protected]

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irena Drozd

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

665150403

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Wołkowianach z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane, obejmujące wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie robót towarzyszących.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: chełmski Miejscowość: Wołkowiany gmina Żmudź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest remont pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Wołkowianach z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane, obejmujące wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie robót towarzyszących.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej:
· demontaż istniejącej stolarki okiennej i parapetów,
· przygotowanie ościeży do montażu nowej stolarki okiennej,
· montaż nowej stolarki okiennej,
· wykonanie obróbek tynkarskich i malarskich oścież,
· montaż parapetów,
· oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu,
· wywiezienie materiału z rozbiórki.
Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlanych, robót demontażowych i montażowych oraz robót towarzyszących związanych z wymianą stolarki okiennej oraz parapetów. Planowane do wymiany okna nie mogą spowodować zmian konstrukcyjnych budynku oraz posiadać zewnętrzne walory estetyczne, funkcję użytkową oraz winny być wizualnie tożsame z istniejącą stolarką okienną.

Kod CPV

45420000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7 – roboty budowlane,
45421132-8– instalowanie okien,
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie całości zadania: 30 dni od dnia podpisania umowy. Przewiduje się możliwość wydłużenia tego terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie ustala się szczególnego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

– wykaz minimum jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł bruttow zakresie wymiany stolarki okiennej wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający”. Wykaz stanowi załącznik nr 5.

Potencjał techniczny

Nie ustala się szczególnego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie ustala się szczególnego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

– oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
– oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3.

Dodatkowe warunki

– pisemna oferta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem załącznik nr 3;
– oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych z Zamawiającym – o treści zgodnej z załącznikiem nr 4;
– zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2,

Warunki zmiany umowy

Jak we wzorze umowy i treci zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

– pisemna oferta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem załącznik nr 3;
– oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych z Zamawiającym – o treści zgodnej z załącznikiem nr 4;
– zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2,
– oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
– oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3,
– wykaz minimum jednegozamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł bruttow zakresie wymiany stolarki okiennej wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający”. Wykaz stanowi załącznik nr 5.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) cena brutto – 80%
b) gwarancja – 20 %.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie.
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy którzy nie spełnią warunków ninieszego zapytania ofertowego, ich oferta nie będzie odpowiadac treści zapyatnia ofertowego lub będa powiązani z wykonawcą.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

Adres

Diamentowa 2

20-447 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815287650

Fax

815287630

NIP

7122837748

Tytuł projektu

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0021/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
Partnerzy