Zapytanie ofertowe na roboty budowlane obejmujące remont elewacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lublinie przy ul. Głuskiej 138

Lublin, dn. 02.08.2019 r.

 

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin

NIP 712-015-74-75

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA

Siedziba: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

 

 1. Tryb udzielania zamówienia

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2018 poz.1986 z późn. zm.), zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca remont elewacji budynku – Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie ul. Głuska 138

 

 • Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 1. Remont elewacji;
 2. Wymiana szafki na gazomierz;
 3. Wymiana drewnianych okien na okna pvc;
 4. Remont opaski odwadniającej przy pracowni introligatorskiej oraz przy elewacjach po prawej i lewej stronie.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
  • Kody CPV przedmiotu zamówienia: 45000000-7 – roboty budowlane, 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45211200-1 – roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia

 

 • Wykonawca w ramach realizacji zamówienia:
  • wykona przedmiot zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami, należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym;
  • udzieli na wykonane prace remontowo-adaptacyjne 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia ostatecznego odbioru robót.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 października 2019 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

 

 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  • Wiedza i doświadczenie

Wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującym budowę lub przebudowę lub remont ogrodzenia, o wartości robót co najmniej 30 000 zł każda.

 • Potencjał kadrowy

Wykonawca będzie dysponował 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony wykaz usług  potwierdzających wiedzę i doświadczenie (zał. nr 6) oraz wykaz osób potwierdzający potencjał kadrowy (zał. nr 5).

Zamawiający oświadcza, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający, przed zawarciem umowy, zastrzega sobie prawo zażądania dowodów, mających potwierdzać oświadczenie Wykonawcy, w zakresie ww. warunków.

 

 • sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

 

 • Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz.243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.).
 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty.
 • Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
 • Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
  • Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, w tym koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń, montażu, instruktażu oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją zamówienia.
  • Ceny poszczególnych prac należy wpisać w dokument stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego postępowania;
  • Cenę ostateczną oferty należy umieścić w formularzu ofertowym według druku stanowiącego załącznik 3 do niniejszego zapytania.
  • Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:
   • Wykonawca winien podać cenę netto wszystkich pozycji uwzględniając ilość sztuk wskazaną w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania;
   • Wykonawca winien podać cenę brutto, obliczoną poprzez powiększenie ceny netto o należny podatek VAT, jeżeli dotyczy.
  • Wszelkich obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza.
 2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
  • Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena oferty – 100%.
  • Każdy Wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów.

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena / cena badanej oferty × 100 pkt.

 • Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.
 1. Wymagane dokumenty

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć:

 • wypełniony wykaz kosztów, stanowiący Załącznik nr 2;
 • wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 3;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.3. niniejszego zapytania, stanowiące Załącznik nr 4;
 • wykaz osób stanowiący Załącznik nr 5;
 • wykaz robót stanowiący Załącznik nr 6;
 • podpisaną klauzulę dotyczącą danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 7.

 

 1. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert

 

 • W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 14.08.2019 r. do godz. 12.00.
 • Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na wskazany adres, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania  w imieniu Wykonawcy.
 • W niniejszym postępowaniu oferty można składać:
  • w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lublinie, ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin;
  • drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 • Zaleca się by dokumenty złożone w formie pisemnej były spięte, ponumerowane i parafowane na każdej stronie.
 • Oferta przesłana drogą elektroniczną musi stanowić skan dokumentów podpisanych własnoręcznie.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kontakt z Zamawiającym

 

Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Jadwiga Leśniewska, e-mail [email protected], tel. 797 274 322.

 

 1. Uwagi końcowe

 

 • Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę zawierającą załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszego zapytania ofertowego
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
 • Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy oferta cenowa będzie wyższa od zaplanowanych w budżecie, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia negocjacje będą prowadzone z kolejnymi potencjalnymi Wykonawcami, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 • Ostateczny wybór Wykonawcy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia, oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 • Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
 • Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 • Jeżeli Wykonawca w celu realizacji niniejszego zamówienia pozyska dane osób fizycznych, zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, podawanych w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Zał. 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania poprawka

Zał. 2 Wykaz kosztów

Zał. 3 Formularz cenowy

Zał. 4 Oświadczenie – spełnienie warunków

Zał. 5 Wykaz osób

Zał. 6 Wykaz robót

Zał. 7 Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy 2019

 

Partnerzy