Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – Gmina Żmudź

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – Gmina Żmudź

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-04-2019

Numer ogłoszenia

1173726

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 02.04.2019 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiającego – adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.04.2019 r. o godz. 11:00 w Biurze Organizatora – j.w.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Moliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

82 568-01-82

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w lokalizacji podanej w zapytaniu ofertowym, zgodnie z tymże zapytaniem.

UWAGA: Przedmiary i plany budynku załączono do niniejszego postępowania. Przy wycenie zamówienia nie należy uwzględniać przedmiarów dotyczących klatki schodowej i korytarza. Te zakresy robót zostały wyłączone z zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: chełmski Miejscowość: Wołkowiany gmina Żmudź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia to wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w lokalizacji podanej w zapytaniu ofertowym, zgodnie z tymże zapytaniem, tj. dostosowanie lokali do standardów mieszkalnictwa wspomaganego.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac remontowo – adaptacyjnych do wykonania przy mieszkaniach w Wołkowianach gmina Żmudź.

Roboty ogólnobudowlane:
a) przebudowa istniejących pomieszczeń lekcyjnych na mieszkania chronione ze ściankami z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym,
b) wymiana istniejących wykładzin w pomieszczeniach mieszkalnych i ogólnych z wyłączeniem komunikacji ogólnej,
c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
d) malowanie pomieszczeń i ułożenie glazury w łazienkach, kuchniach i sanitariatach,
e) roboty instalacyjne:
– instalacja wodno-kanalizacyjna sanitarna,
– instalacja elektryczna

I. Mieszkanie nr I na piętrze o pow. 55,67 m 2 z podziałem na dwa pokoje o pow.: 18,64 m2 i 18,61, kuchnia o pow. 6,61 m2, łazienka o pow. 3,18 m2, przedpokój o pow. 8,63 m2:

– wymiana stolarki okiennej (235 x 205 x 3 szt. ) (120x 2015 x 2 szt.)
– wymian stolarki drzwiowej 1 szt. (90 x 200)
1. Montaż ścianek działowych z karton gipsu na stelażu metalowym z wyciszeniem wełną mineralna grub. 5 cm,
2. Ułożenie wykładziny PCV (45,88m2),
3. Ułożenie gresu (9,97 m2),
4. Montaż nowej instalacji elektrycznej z podlicznikiem,
5. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjne,
6. Malowanie.

II. Mieszkanie nr II na piętrze o pow. 47,84 m2 z podziałem na: pokój o pow. 29,98 m2, kuchnia o pow.9,19 m2, łazienkę o pow.3,56 m2 i przedpokój o pow. 5,11m 2
– wymiana stolarki okiennej (235 x 205 x 3 szt.)
– wymian stolarki drzwiowej 1 szt. (90 x 200)
– zamurowanie otworu drzwiowego
1. Montaż ścianek działowych z karton gipsu na stelażu metalowym z wyciszeniem wełną mineralna grub. 5 cm
2. Ułożenie wykładziny PCV (35,09m2)
3. Ułożenie gresu (12,75m2)
4. Montaż nowej instalacji elektrycznej z podlicznikiem,
5. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjne,
6. Malowanie.

III Sala spotkań z rodzinami o pow. 49,33m2, zaplecze sali 17,19 m2
– wymiana stolarki okiennej 4 szt. (235 x 205),
– wymiana stolarki drzwiowej 1 szt. (90 x 200),
– malowanie Sali,
– ułożenie gresu w sali i zapleczu sali 66,52 m2,
– instalacja elektryczna,
– rozbiórka ściany działowej i montaż ścianki rozsuwanej mobilnej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45211200-1 – roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie całości zadania: nie dłużej niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

 

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z punktem 6.2 zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z punktem 6.2 zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Zgodnie z punktem 6.2 zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z punktem 6.2 zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z punktem 6.2 zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Zgodnie z punktem 6.2 zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, w szczególności wzoru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy przystępujący do zapytania ofertowego obowiązani są przedstawić:
a. pisemną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1do zapytania ofertowego;
b. kosztorys z wyszczególnieniem kosztów przewidzianych materiałów budowlanych i podziałem na podstawowe zakresy robót;
c. aktualny odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy;
d. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
e. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
f. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem załącznik nr 3;
g. oświadczenie, że Wykonawca nie został wpisany do KRD lub innego rejestru długów zgodnie z załącznikiem nr 3;
h. oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych z Zamawiającym – o treści zgodnej z załącznikiem nr 4;
i. zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2;
j. wykaz minimum jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto w zakresie budowy lub remontów budynków wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający.” Wykaz stanowi załącznik nr 5.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) cena brutto – 80%
b) gwarancja – 20 %

Sposób oceny:
a) Cena

C = Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 80

b) Gwarancja

Organizator wymaga udzielenia min. 2 lat gwarancji na wykonane prace budowlane. Dodatkowo punktowany będzie każdy dodatkowy pełny rok gwarancji, ale nie więcej niż do 5 lat gwarancji, w następujący sposób:

3 lata gwarancji = 10 pkt jednostkowe
4 lata gwarancji = 15 pkt jednostkowych
5 lat gwarancji = 20 pkt jednostkowych
Okres gwarancji podaje się tylko w pełnych latach.

Ostateczna liczba punktówzostanie obliczona przez podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru:
S = C + G
Gdzie:
S – oznacza sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych za cenę,
G – oznacza liczbę punktów uzyskanych za okres gwarancji,

Organizator jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która otrzyma największą zsumowaną liczbę punktów oznaczoną jako „S”

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy którzy nie spełnili warunków udziału w postepowaniu, albo ich oferta została odrzucona (m. in. nie odpowiada treści zapytania ofertowego) albo pozostają w stosunku kapitałowo-osobowym z zamawiającym, o którym mowa w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

Adres

Diamentowa 2

20-447 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815287650

Fax

815287630

NIP

7122837748

Tytuł projektu

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0021/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany z budżetu UE w ramach EFS

 

Wołkowiany-mieszkania wspomagane-inst.elektryczne-PRD-1-2019

Wołkowiany-mieszkania wspomagane-inst.elektryczne klatki sch.-PRD-1-2019

Wołkowiany- Mieszkania wspomagane-klatka schodowa-roboty bud.-PRD-1-2019

Wołkowiany- mieszkania wspomagane- inst.sanitarne-PRD-1-2019

Wołkowiany- mieszkania wspomagane-roboty budowlane-PRD-1-20

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Partnerzy