Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 

 1. Zamawiający:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA

Siedziba: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

E-mail: [email protected]

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, przygotowanie projektu, a następnie wykonanie następujących prac remontowo-adaptacyjnych (dalej także jako „roboty”, lub „roboty budowlane”):

 

Zakres prac remontowo – adaptacyjnych

 

 1. Lublin, ul. Głuska 140

 

5 pokoi mieszkalnych z łazienkami (umywalka, sedes, kabina prysznicowa), pokój dzienny, kuchnia, jadalnia, pralnia, toaleta dla osób niepełnosprawnych (umywalka, sedes, kabina prysznicowa).

 

Roboty rozbiórkowe

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych, ew. wymiana grzejników stalowych jedno i dwupłytowych wraz z zaworami

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

Izolacja rurociągów otulinami PE

Montaż listew naściennych, przypodłogowych mocowanych przez przykręcanie

Wykucie z muru ościeżnic

Rozebranie ścianek działowych

Rozebranie elementów podbudowy posadzki

Usunięcie z budynku oraz wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz ziemi

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (skrzydło, ościeżnica, klamka, wkładka)

Wykonanie podkładów betonowych, wylewek podłóg

Obudowa słupów stalowych płytami gipsowo – kartonowymi

Przebudowa ścianek wewnętrznych

Tynkowanie ścian

Zeskrobanie i zmycie starej farby

Położenie glazury i terakoty, paneli podłogowych

Wzmocnienie podłóg

Armatura łazienkowa  (sedesy, umywalki, krany, kabiny prysznicowe, przyłącza)

Armatura kuchenna (umywalki, krany, przyłącza)

Malowanie ścian i sufitów

Remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Remont instalacji elektrycznej, wyłączników, gniazdek, przewodów

Remont wentylacji

Demontaż starych drzwi wewnętrznych

Obniżenie powierzchni sufitowej wraz z oświetleniem

Montaż opraw oświetleniowych

Izolacja papą termozgrzewalną

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt ze styroduru

Wykonanie gładzi

 

 

 1. Lublin, ul. Zdrowa 14

 

Minimum 2 łazienki, pralnia.

 

Przebudowa ścianek wewnętrznych

Tynkowanie ścian

Położenie glazury i terakoty

Armatura łazienkowa (sedesy, umywalki, krany, kabiny prysznicowe)

Malowanie ścian i sufitów

Remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Remont instalacji elektrycznej wyłączników, gniazdek, przewodów

Remont wentylacji

Demontaż starych drzwi wewnętrznych

Montaż (skrzydło, ościeżnica, klamka, wkładka) nowych drzwi wewnętrznych

Usunięcie z budynku oraz wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz ziemi

Zeskrobanie i zmycie starej farby

Montaż opraw oświetleniowych

Montaż opraw oświetleniowych

Izolacja przeciwwodna

Wykonanie gładzi

 

 

W/w zakres prac remontowo-adaptacyjnych nie wymaga pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego.

 

CPV:

45000000-7 – roboty budowlane

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45211200-1 – roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia

71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne

 

Projekt powinien być wykonany z uwzględnieniem informacji zawartych w zapytaniu ofertowym oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej.

W celu prawidłowego przygotowania oferty i realizacji prac, Zamawiający umożliwi Wykonawcy oględziny budynków.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Arkadiusz Sadowski nr tel.: 603 918 147

 

Wykonawca udzieli na wykonane prace remontowo-adaptacyjne minimum 2 lat gwarancji, liczonej od dnia ostatecznego odbioru robót.

 

Istnieje możliwość udzielenia w okresie 3 lat, wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do tych, które stanowią przedmiot umowy, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia i warunki płatności:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w lutym 2019 r.

Wykonanie projektu nastąpi nie później niż do 15.02.2019 r.

Zakończenie całości zadania: nie dłużej niż do 31.03.2019 r.

 

Uwaga: Za dzień zakończenia zadania uznaje się dzień ostatecznego odbioru i przekazania przedsięwzięcia.

 

Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury prawidłowo wystawionej po zakończeniu realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza płatność częściową, najwcześniej w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z przedstawionym zakresem wykonanych prac.

 

Kwota jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie niniejszego zamówienia to 192 392,00 zł brutto.

 

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Lublin ul. Głuska 140 oraz ul. Zdrowa 14.

 

 1. Tryb postępowania.

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

 1. Warunki dopuszczenia Wykonawców do zapytania ofertowego.
  • Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie;

 

 • Wykonawcy przystępujący do zapytania ofertowego obowiązani są przedstawić:
 1. pisemną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. b. kosztorys z wyszczególnieniem kosztów przewidzianych materiałów budowlanych i podziałem na podstawowe zakresy robót;
 3. aktualny odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy;
 4. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
 5. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
 6. f. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem załącznik nr 3;
 7. oświadczenie, że Wykonawca nie został wpisany do KRD lub innego rejestru długów zgodnie z załącznikiem nr 3;
 8. oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych z Zamawiającym – o treści zgodnej z załącznikiem nr 4;
 9. i. zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2;
 10. wykaz minimum jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto w zakresie budowy lub remontów budynków wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający.” Wykaz stanowi załącznik nr 5.

 

Uwaga: Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza akceptację bez zastrzeżeń dokumentacji składającej się na zapytanie ofertowe, wraz z załącznikami.  Złożenie oświadczeń lub dokumentów o treści niezgodnej ze stanem faktycznym może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 297 kodeksu karnego (wyłudzenie zamówienia).

 

 1. Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego Wykonawcę.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Organizator nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 1. Kryteria oceny oferty. Opis kryteriów.

Kryteria oceny:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. a) cena brutto – 80%
 2. b) gwarancja – 20 %

 

Sposób oceny:

 1. Cena

 

C = Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 80

 

 1. Gwarancja

 

Organizator wymaga udzielenia min. 2 lat gwarancji na wykonane prace budowlane. Dodatkowo punktowany będzie każdy dodatkowy pełny rok gwarancji, ale nie więcej niż do 5 lat gwarancji, w następujący sposób:

 

3 lata gwarancji = 10 pkt jednostkowych

4 lata gwarancji = 15 pkt jednostkowych

5 lat gwarancji = 20 pkt jednostkowych

Okres gwarancji podaje się tylko w pełnych latach.

 

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru:

S = C + G

Gdzie:

S – oznacza sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych za cenę,

G – oznacza liczbę punktów uzyskanych za okres gwarancji,

 

Organizator jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która otrzyma największą zsumowaną liczbę punktów oznaczoną  jako „S”

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 05.02.2019 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiającego – adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.02.2019 r. o godz. 11:00 w Biurze Organizatora – j.w.

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez dokonania wyboru, zwłaszcza w sytuacji braku środków na sfinansowanie całego zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania ceny ostatecznej.

 

 

Lublin, dnia 18.01.2019 r.

 

 

Zapytanie ofertowe Misericordia

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzor umowy

Załącznik nr 3

Załącznik 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Partnerzy