ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy do zrealizowania usługi cateringowej dla uczestników zajęć odbywających się w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Lublin, dn. 26.03.2019 r.

Nr. sprawy: 07/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Wykonawcy do zrealizowania usługi cateringowej dla uczestników zajęć odbywających się w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

           

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa – wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2

Nr telefonu 81 751 95 01

Adres strony internetowej  www.misericordia.org.pl

Adres e-mail: [email protected]

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa cateringowa w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących usług:


 1. a) usługa przygotowania i dostarczenia obiadów dla uczestników zajęć

– zakres usługi dotyczy obiadów dwudaniowych (zupa+drugie danie mięsne) podanych w podgrzewaczach oraz z przygotowanymi do tego odpowiednimi naczyniami i akcesoriami (talerze głębokie, talerze obiadowe, sztućce, obrusy do nakrycia stołów, serwetki jednorazowe); szczegółowe menu zostanie ustalone w porozumieniu z Zamawiającym;

 

 1. b) usługa przygotowania i dostarczenia przerw kawowych dla uczestników zajęć

– zakres usługi dotyczy co najmniej trzech rodzajów ciasta, drobnych słonych lub słodkich przekąsek typu paluszki lub kruche ciastka (co najmniej 100g na osobę), gorącej kawy, gorącej herbaty (minimum 2 rodzaje, np.: czarna i owocowa) oraz gorącej wody (w termosach lub podgrzewaczach elektrycznych), wody do picia w dzbankach (co najmniej 0,5 litra na osobę), soków owocowych (co najmniej 0,5 litra na osobę) cukru oraz śmietanki do kawy w wystarczającej ilości i w odpowiednich do tego celu naczyniach, cytryny w plasterkach;

 

Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia stołów, na których serwowane będą przerwy kawowe i obiady, gdyż Zamawiający jest w ich posiadaniu w wystarczającej ilości.

 

Po zakończonym dniu szkoleniowym Wykonawca zobowiązuje się do sprzątnięcia odpowiednich naczyń i akcesoriów oraz resztek jedzenia i uporządkowania miejsca, w którym odbyła się realizacja usługi poprze przywróceniu go do początkowego stanu użyteczności.

 

Usługi zrealizowane będą w następujących terminach i dla następującej liczby osób:

1) 30.03.2019 r. – usługa dla 10 osób. Poczęstunek w formie przerwy kawowej powinien być przygotowany na godzinę 10.00, obiad gotowy do wydania na godzinę 13.00

2) 31.03.2019 r. – usługa dla 10 osób. Poczęstunek w formie przerwy kawowej powinien być przygotowany na godzinę 10.00, obiad gotowy do wydania na godzinę 13.00

3) 7.04.2019 r.  – usługa dla 10 osób. Poczęstunek w formie przerwy kawowej powinien być przygotowany na godzinę 10.00, obiad gotowy do wydania na godzinę 13.00

4) 13.04.2019 r.  – usługa dla 10 osób. Poczęstunek w formie przerwy kawowej powinien być przygotowany na godzinę 10.00, obiad gotowy do wydania na godzinę 13.00

5) 27.04.2019 r.  – usługa dla 10 osób. Poczęstunek w formie przerwy kawowej powinien być przygotowany na godzinę 10.00, obiad gotowy do wydania na godzinę 13.00

6) 28.04.2019r. – usługa dla 10 osób. Poczęstunek w formie przerwy kawowej powinien być przygotowany na godzinę 10.00, obiad gotowy do wydania na godzinę 13.00

 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby przygotowujące posiłki posiadają aktualne badania lekarskie, w tym aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną oraz przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Wykonawca gwarantuje, że uzyskał decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającą lub warunkowo zatwierdzającą zakład wprowadzający do obrotu lub/i produkujący żywność lub/i uzyskali wpis do rejestru zakładów, które wprowadzają do obrotu lub/i produkują żywność, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 poz. 1541 z późn. zm.).

 

III. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny.

I

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert oraz zgodnie z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100 pkt.)

 

Kryteria oceny ofert Waga (%)
 1. Cena oferty
100 %

 

Szczegółowy opis kryteriów:

 1. Cena – waga 100 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena: cena badanej oferty) x 100 %

 

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia

 

Miejsce realizacji: Kawiarnia Santiago Cafe, ul. Głuska 145, 20-385 Lublin

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie.
 3. Ceną oferty jest cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

VII. Warunki dokonania zmiany umowy:

 1. a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 2. b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
 3. d) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia przyczyn niezawinionych przez strony.
 4. e) Zmiana umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację
 5. g) Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
 6. h) Wszelkie zmiany umowy wyrażone zostaną w formie aneksu do umowy.

 

VIII. Ofertę należy złożyć: 

 1. a) drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] w postaci zeskanowanego dokumentu lub
 2. b) pocztą lub osobiście na adres Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia Lublin ul. Abramowicka 2 kod 20 – 442

 

 1. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Justyna Hawryło tel. 518 424 084, e-mail: [email protected]

 

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.03. 2019 r. godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 

 1. Zakres wykluczenia:

 

Zamawiający wykluczy wykonawcę, który jest osobowo lub kapitałowo powiązany
z Beneficjentem (Zamawiającym), wykonawców których oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego albo nie spełnili warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem(Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegającej w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce Wykonawcy jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce/firmie Wykonawcy;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Wykonawcy;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia ub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli wobec Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy wykonawcę, który jest pracownikiem Beneficjenta (Zamawiającego) albo Partnerów Projektu.

W celu wykazania braku powiązań Wykonawca wraz ze złożeniem formularza ofertowego tj., Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oświadcza o braku ww. powiązań.

 

XII. Uwagi końcowe:          

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia z uzasadnionych przyczyn niniejszego zapytania ofertowego, bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. W przypadku nie wybrania wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert,
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 5. W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.

 

XIII. Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający  informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 1. Diamentowa 2; 20-447 Lublin

Nr telefonu 81 5287650

Nr faksu 81 5287630

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej jest

Pani Katarzyna Wawszczak, adres e-mail: [email protected], tel. 815287637

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986),
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy  oraz  podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. Oferentom przysługuje:

8.1 Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

8.2.Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

8.3 Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

8.4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

 1. Oferentom nie przysługuje:

9.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

9.2.Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

XIV. Wykaz załączników:

Zał nr 1 catering formularz ofertowy

 

ZO catering

 

 

 

………………………..

(Podpis)

Partnerzy